• Imprimeix

Ensenyament posarà en marxa dos cursos de formació inicial i d'actualització per a directors el proper mes de juliol

Torna
Dimecres, 16 de maig de 2018

  • A partir del curs vinent, per poder participar en el procés de selecció de directors, s’haurà de disposar de la formació inicial prèvia o de la formació d’actualització en el cas d’aquells docents que hagin exercit de directors

 

  • El Departament ha iniciat un seguit de presentacions en centres educatius d’arreu del territori per a tots els docents interessats en exercir la funció directiva
 
 
El Departament d’Ensenyament posarà en marxa el proper mes de juliol dos cursos per a l’exercici de la funció directiva en els centres educatius: de formació inicial, per a tots aquells docents que no hagin exercit mai la direcció, i d’actualització, per a aquells docents que siguin o hagin estat directors. A partir del curs vinent, per poder participar en el procés de selecció de directors, serà obligatori disposar d’aquest requisit de formació per poder participar en el procés de selecció de directors o per ser nomenat de forma extraordinària o per dirigir un centre de nova creació.
 
A través d’aquests cursos, Ensenyament aposta per un perfil orientat a una direcció altament qualificada, al servei de la ciutadania, compromesa amb l’aprenentatge de l’alumnat i amb la millora dels resultats. Per donar-los a conèixer, el Departament ha iniciat un seguit de presentacions en centres educatius d’arreu del territori per a tots els docents interessats en exercir la funció directiva.
 
Pel que fa al Curs de formació sobre l’exercici de la funció directiva, té com a objectiu que els candidats a la direcció puguin afrontar de manera eficient el lideratge i la gestió del centre autònom, així com contribuir a la construcció de la seva identitat directiva potenciant els coneixements, recursos, habilitats i actituds treballades al llarg del curs. Els continguts de la formació volen contribuir doncs a preparar les direccions per a un lideratge distribuït, amb una visió transformadora i de futur que permeti la presa de decisions i el retiment de comptes.
 
Aquest curs tindrà una durada de 240 hores, que es repartiran en 104 hores presencials i 136 no presencials dedicades a realitzar les tasques encomanades en els onze mòduls, que són els següents: Polítiques educatives, organigrama i funcionament del Departament d’Ensenyament, Organització i gestió de centres docents, Factors clau per a una direcció eficaç, Currículums de l’ensenyament no universitari i avaluació del procés d’aprenentatge, Projecte de direcció, retiment de comptes i qualitat educativa, Gestió dels recursos del centre docent, Marc normatiu aplicable als centres docents, La gestió econòmica d’un centre docent, Prevenció de riscos laborals i manual d’autoprotecció, i Transformació de l’administració del centre cap a l’administració digital.
 
En relació al Curs d’actualització sobre l’exercici de la funció directiva, té com a objectiu que els candidats amb experiència prèvia en la direcció puguin actualitzar els continguts clau per afrontar aquesta nova etapa de manera eficient. Tindrà una durada de 120 hores, que es repartiran en 52 hores presencials i 68 no presencials dedicades a realitzar les tasques encomandes en els onze mòduls del curs.
 
La formació inicial s’iniciarà el dia 2 de juliol de 2018 i finalitzarà el 30 de novembre de 2018. Durant el més de juliol es farà el gruix de la part presencial del curs que es completarà els mesos de setembre, octubre i novembre. Pel que fa a la formació d’actualització, s’iniciarà el dia 2 de juliol i finalitzarà a principis d’octubre. La part presencial es realitzarà íntegrament durant el mes de juliol. El Departament d’Ensenyament obrirà un procés de preinscripció a les dues formacions i oferirà grups arreu del territori.
 
 
Marc normatiu
 
El Decret 155/2010, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, estableix, entre d’altres, com a requisit per a la participació en el procés de selecció de directors o per a ser nomenat director de forma extraordinària o per a dirigir un centre de nova creació, que cal estar en possessió del requisit de formació. Concretament, la norma preveu un període transitori fins a l’aplicació definitiva pel que fa a l’exigència d’aquest requisit que acaba a finals del 2018.
 
La normativa catalana defineix el model directiu i d’autonomia de centre en la Llei d’Educació de Catalunya i els decrets que la desenvolupen: el Decret d’autonomia de centres el Decret de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, i el Decret pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docent. Aquest desplegament marca el model directiu que defineix la funció directiva, com una direcció professionalitzada que ha de liderar el projecte educatiu del centre.
 
Així doncs, en els darrers anys, des del Departament d’Ensenyament s’ha treballat en el disseny d’una formació inicial per als futurs directors amb la mirada posada en exercir les funcions de la direcció amb una visió de governança del centre.
 
 
Més informació sobre la formació relativa a la funció directiva: http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres
 
16 de maig de 2018