• Imprimeix

Ajuts individuals de menjador

L'Administració atorga ajuts individuals de menjador (que cobreixen del tot o parcialment el cost del servei) a l'alumnat que pertany a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides.

Per sol·licitar un ajut, les famílies s'han d'adreçar als consells comarcals (o al Consorci d'Educació de Barcelona, en el cas dels alumnes escolaritzats en centres de la ciutat de Barcelona) que són les administracions que gestionen aquests ajuts.

Per als alumnes que s'han de desplaçar fora del seu municipi de residència per inexistència en aquest d'oferta del nivell educatiu corresponent, el servei de menjador és obligatori i gratuït.

Preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador

El Departament d'Ensenyament fixa el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de la seva titularitat per al curs 2018-2019 en 6,20 euros per alumne/a i dia, IVA inclòs (el preu comprèn l'àpat i l'atenció directa a l'alumnat durant el temps de la prestació del servei de menjador i els períodes de temps anteriors i posteriors); així mateix, el preu de l'ajut individual de menjador escolar per als alumnes que per manca d'oferta educativa d'ensenyaments obligatoris s'escolaritzen fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats determinats pel Departament d'Ensenyament, és també de 6,20 euros per alumne/a i dia.

Data d'actualització:  22.06.2018