• Imprimeix

Previstos per a l'any 2018

Ajuts i subvencions previstos per a l'any 2018, segons la disponibilitat pressupostària.

 • Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu
 • Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris
 • Bonificacions i exempcions del preu públic de llars d'infants del Departament d'Ensenyament
 • Atenció educativa domiciliària per malaltia prolongada
 • Ajuts individuals de desplaçament
 • Ajuts individuals de menjador
 • Subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social
 • Subvencions per al finançament addicional dels centres concertats en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides
 • Subvencions per al desenvolupament de programes de formació i inserció
 • Subvencions per contractar personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials en centres privats concertats
 • Subvencions per a les despeses de personal dels serveis de menjador, esbarjo i transport de centres privats concertats d'educació especial
 • Subvencions per al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres privats concertats de formació professional
 • Subvencions a entitats per portar a terme les escoles d'estiu adreçades a professors d'àmbit no universitari
 • Subvencions per a federacions i confederacions d'AMPA
 • Subvencions per al funcionament de les escoles d'art de titularitat d'una corporació local
 • Subvencions per al funcionament de les escoles de música i dansa de titularitat d'una corporació local
 • Subvencions per al funcionament dels conservatoris de música de titularitat d'una corporació local
Data d'actualització:  11.01.2017