• Imprimeix

Accés per als aspirants aprovats no seleccionats a les oposicions

Assignació de número d'ordre. Les persones que han superat la fase d'oposició però no han estat seleccionades i no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent tenen un número d'ordre superior a 40.000 i inferior a 45.000.

Les persones que van aprovar la fase d'oposició però que no van estar seleccionades i que ja formen part de la borsa de treball de personal interí docent amb un número d'ordre inferior a 40.000 mantenen el número que tenien assignat.

La incorporació a la borsa és automàtica, no cal fer una sol·licitud.

Del 28 de juny al 21 de juliol ambdós inclosos els aspirants aprovats no seleccionats que no formen part de la borsa de treball de personal docent han de presentar als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona els documents següents:

  1. Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.

    Si es presenta el certificat acadèmica dels estudis finalitzat, cal adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol.

    Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l'exercici d'una professió concreta a l'Estat espanyol.


  2. Fotocòpia compulsada que acrediti tenir el títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor o professora d'educació secundària obligatòria i batxillerat, de formació professional i d'escoles oficials d'idiomes.

    Si no es té aquest títol oficial de màster, els aspirants han d'acreditar documentalment que tenen alguns dels requisits següents:

 - Tenir el títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica, abans de l'1 d'octubre de 2009.

- Tenir un títol universitari oficial, abans de l'1 d'octubre de 2009, que habiliti per a l'exercici de la professió de mestre o d'un títol de llicenciat en pedagogia o psicopedagogia, així com qualsevol títol de llicenciat o altre declarat equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, entre els quals s'inclouen els següents:

- Llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (especialitat itinerari d'educació).

- Títol superior de música (especialitat pedagogia de l'instrument i especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general.

- Títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa).

- Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (secció pedagogia i secció ciències de l'educació, en totes les seves especialitats.

- Llicenciat en filosofia i lletres (divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació.

- Llicenciat en psicologia amb l'itinerari, la menció o l'especialitat de: Psicologia de l'educació. Psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa. Psicologia evolutiva i de l'educació.

- Haver acreditat la superació de 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, en el cas dels llicenciats en pedagogia o psicopedagogia amb titulació posterior a l'1 d'octubre de 2009.

- Tenir abans de l'1 d'octubre de 2009, una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant un certificat emès per la Universitat en què consti que s'han superat un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.

- Haver impartit docència, abans de l'1 d'octubre de 2009, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat, formació professional o d'escoles oficials d'idiomes.

- Haver acreditat la superació de 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, en els cas dels llicenciats en pedagogia o psicopedagogia amb titulació posterior a l'1 d'octubre de 2009.

  

Els aspirants que tinguin una titulació declarada equivalent a l'efecte de la docència, d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional única i a l'annex VI del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, que es detalla a l'annex 9 d'aquesta Resolució, que per raons derivades de la seva titulació no puguin accedir als estudis de màster universitari, han de tenir el certificat oficial de la formació pedagògica i didàctica que habiliti per exercir la docència, d'acord amb el que s'estableix a l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre. Aquests aspirants tindran reconegut el requisit de formació pedagògica i didàctica sempre que acreditin haver impartit, abans de l'1 de setembre de 2014, docència durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats. 

 

3.  Fotocopia del document nacional d'identitat (DNI).

En el cas de ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun dels Estats als quals és d'aplicació la lliure circulació de treballadors, cal presentar una fotocopia compulsada del document acreditatiu de la nacionalitat o una fotocopia compulsada del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.

Els aspirants que siguin familiars dels esmentats al paràgraf anterior, cal que presentin els documents expedits per les autoritats competents que acreditin la vinculació de parentiu. 

 

4. Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què opta, que expedeixen els metges de família dels centres d'atenció primària.

 

5. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d'estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

 

6. Declaració responsable de no haver estat condemant per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones; la declaració conté una autorització expresa perquè es pugui comporvar la veracitat de la declaració.

- Les persones que no presentin aquest document han de presentar un cerrtificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar el certificat negatiu de condemnes penals que expedeixen les autoritats del seu país d'origen o d'on siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d'éssers humans.

Data d'actualització:  28.06.2018