• Imprimeix

Nomenaments telemàtics

Excepcionalment els nomenaments telemàtics ordinaris es realitzaran el dimecres 12 de setembre. Posteriorment a aquest dia, els nomenaments telemàtics ordinaris es duran a terme els dimarts i els divendres de cada setmana.

Consulteu la franja horària de connexió a l'apartat "Dies d'adjudicació i franja horària" del web dels serveis territorials corresponents.

Tota la informació sobre el funcionament de l'adjudicació de places es troba a les pàgines web dels serveis territorials (ST) i del Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) sol·licitats com a preferents.

De manera resumida, les fases del procediment i els apartats de les pàgines web on es es descriuen són les següents:

 1. Consulta dels dies d'adjudicació i franja horària de connexió.
 2. El dia de l'adjudicació, generalment abans de les 11 h, es pot consultar la llista de personal convocat a les adjudicacions (per especialitat i per número d'ordre i priorització de les especialitats).
 3. Les persones a les quals s'assigna una vacant o una substitució, durant la franja horària indicada, l'han d'acceptar en línia a l'aplicació de l'apartat Acceptació/finalització de l'adjudicació i han d'imprimir la credencial (PDF) que aquesta genera.
  A més a més, aquestes persones reben un SMS i un missatge de correu electrònic.
 4. El primer dia lectiu després de l'adjudicació o el dia d'inici de la substitució (si és posterior a l'adjudicació), cal presentar-se al centre docent adjudicat i lliurar la credencial a la direcció del centre.


Si no s'accepta la proposta d'adjudicació, cal indicar-ho a l'apartat Acceptació / finalització de l'adjudicació. Llevat que s'al·legui un motiu justificat (i acreditat amb documentació als ST corresponents o al CEB) el rebuig de la proposta comporta l'exclusió de la borsa de treball.

A l'apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació) es pot saber el resultat de les adjudicacions.

Les persones que no disposin de connexió a Internet poden fer aquestes gestions a la seu dels serveis territorials que els correspongui; també poden acudir a la seu central del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona), als seus serveis educatius o a les biblioteques públiques de la Generalitat de Catalunya.

Quan s'obté una vacant o una substitució per primera vegada cal presentar, a la Secció de Gestió de Personal dels serveis territorials, la documentació que s'especifica a continuació:

  1. Una còpia del DNI;
  2. Una còpia del document d'afiliació a la Seguretat Social (número de la Seguretat Social -si no s'ha treballat abans- o número d'afiliació -si s'ha estat treballant anteriorment-). Aquest codi és de 12 xifres numèriques:
   • Si no heu treballat abans i no el teniu, cal que demaneu el número de la Seguretat Social a la Tresoreria de la Seguretat Social i presentar el document.
   • Si heu treballat abans, qualsevol, document relacionat on consti el número d'afiliació (nòmina, vida laboral etc.).
  3. Un certificat mèdic original que indiqui que no es té cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i lloc de treball que s'ha d'ocupar. No cal que sigui l'imprès oficial (les persones que han entrat a la borsa en la darrera convocatòria no han de tornar a presentar el certificat mèdic);
  4. L'imprès que fa referència a les dades bancàries;
  5. L'imprès corresponent a la retenció del rendiment del treball personal (IRPF);
  6. Una còpia del llibre de família (si escau)
  7. La declaració jurada o promesa de no estar afectat pel règim d'incompatibilitat;
  8. La sol·licitud de compatibilitat (si escau).
  9. La declaració jurada o promesa de no estar inhabilitat per treballar a l'Administració.
  10. Si encara no s'ha presentat als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, la declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual, amb l'autorització expressa a l'Administració per comprovar la veracitat de la declaració.


Aquests documents s'han de presentar en el termini màxim de 10 dies naturals.

La direcció del centre docent ha de comunicar a la persona interina o substituta la finalització de la vacant o substitució per incorporació del titular del lloc de treball.

El primer dia lectiu posterior a la data de cessament (abans de les 10 h) la persona interina o substituta ha d'accedir de nou a l'aplicació de l'apartat Acceptació / finalització de l'adjudicació per quedar disponible de nou.

A més a més, ha de presentar la credencial signada per la direcció del centre a la Secció de Gestió de Personal Docent dels serveis territorials corresponents o enviar-la escanejada per correu electrònic.

Si la incorporació del titular es produeix dimecres, per exemple, i no se'n té constància fins aquest mateix dia, la persona substituta ho ha de comunicar el mateix dimecres, si és que vol prendre part en el procés d'adjudicació d'aquell dia.

Per dubtes informàtics, podeu contactar amb el Servei d'Atenció Unificada (900 828 282 + tecla 4) o enviar un missatge a sau.tic@gencat.cat

Per resoldre dubtes de tipus administratiu es pot enviar un missatge de correu electrònic als serveis territorials que correspongui o el CEB.

Baix Llobregat

- infantil i primària: substitucionspribaix.ensenyament@gencat.cat
- secundària i règim especial: substitucionssecbaix.ensenyament@gencat.cat

Barcelona Comarques

- infantil i primària: substituts_prim_com.ensenyament@gencat.cat 
- secundària i règim especial: substituts_sec_com.ensenyament@gencat.cat

Catalunya Central

- infantil, primària, secundària i règim especial substitucions_ccentral.ensenyament@gencat.cat

Consorci d'Educació de Barcelona

- infantil i primària: primaria.ceb@gencat.cat
- secundària i règim especial: secundaria.ceb@gencat.cat

Girona

- infantil i primària: docentpri_gir.ensenyament@gencat.cat
- secundària i règim especial: docentsec_gir.ensenyament@gencat.cat

Lleida

- infantil i primària: substitucionsprilleida.ensenyament@gencat.cat
- secundària i règim especial: substitucionsseclleida.ensenyament@gencat.cat

Maresme- Vallès Oriental

- infantil i primària: substituts_pri_mvo.ensenyament@gencat.cat
- secundària i règim especial: substituts_sec_mvo.ensenyament@gencat.cat

Tarragona

- infantil i primària: substitucionspritarragona.ensenyament@gencat.cat
- secundària i règim especial: substitucionssectarragona.ensenyament@gencat.cat

Terres de l'Ebre

- infantil i primària: substitucionspriteb.ensenyament@gencat.cat
- secundària i règim especial: substitucionssecteb.ensenyament@gencat.cat

Vallès Occidental

- infantil i primària: subs_primvocc.ensenyament@gencat.cat 
- secundària i règim especial: subs_secvocc.ensenyament@gencat.cat

Data d'actualització:  07.09.2018