• Imprimeix

Requisits

Les persones que es volen inscriure a la borsa han de complir els requisits generals i els específics que indica la normativa; aquests requisits s'han d'acreditar amb la documentació corresponent.

 

Requisits generals

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o d'altres estats membres de la Unió Europea, o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
   
 2. Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc.
   
 3. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a la funció docent.

 4. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
   
 5. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans, d'acord a la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.
   
 6. Tenir el certificat de nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística, o una titulació equivalent, d'acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d'ensenyament no universitari dependents del Departament d'Ensenyament.

  Estan exemptes d'aquest requisit les persones que en convocatòries de proves per a la provisió de places de funcionaris docents fetes a Catalunya a partir de l'any 1996 han quedat exemptes de la prova de llengua catalana o han estat puntuades com a aptes en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.
   
 7. No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir.
   
 8. Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat del lloc de treball que s'ha d'ocupar.

 

Requisits específics

Tenir la titulació de mestre o mestra o el títol de grau corresponent.

1. Tenir la titulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent o  altres títols equivalents a efectes de docència.

2. Tenir un títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari.

La formació pedagògica i didàctica també es pot acreditar amb els documents següents, si s'han obtingut abans de l'1 d'octubre del 2009:

- el certificat d'aptitud pedagògica (CAP),
- els títols d'especialització didàctica i
- el certificat de qualificació pedagògica (CQP).

Estan exemptes d'aquest requisit:

 • les persones que acreditin el màster de psicopedagogia (PSI) sempre que es disposi de la titulació (llicenciatura o grau) que els permeti optar a impartir l'especialitat d'orientació educativa;

 • les persones que abans de l'1 d'octubre del 2009 van impartir docència a l'ESO, el batxillerat, la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus;

 • les persones que van obtenir un dels títols següents abans de l'1 d'octubre del 2009:

- mestre o mestra,
- diplomatura en professorat d'educació general bàsica,
- mestre o mestra d'ensenyament primari
- llicenciatura de pedagogia o equivalent:
     llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació: secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l'educació
     llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació
- llicenciatura de psicopedagogia,
- llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari educació),
- títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general),
- títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa),
- llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives,
- llicenciatura en psicologia de l'educació,
- llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa,
- llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'educació,
 -180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat).

3. Per accedir a les següents especialitats dels cicles formatius cal superar una prova de capacitació:

- 503 Assessoria d'imatge personal
- 506 Hoteleria i turisme
- 507 Informàtica
- 511 Organització i processos de manteniment de vehicles
- 519 Processos i mitjans de comunicació
- 522 Processos i productes d'arts gràfiques
- 523 Processos i productes de fusta i mobles

4. Per impartir cada àmbit en què s'organitza el currículum de secundària per a persones adultes, els canditats que han de cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions d'educació de persones adultes han d'acreditar les especialitats i els requisits de capacitació que s'estableixen a l'annex 3.B del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió delsllocs de treball docents (DOGC núm. 6591, de 27.3.2014).

1. Tenir la titulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent o  altres títols equivalents a efectes de docència.

2. Tenir un títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari.

La formació pedagògica i didàctica també es pot acreditar amb els documents següents, si s'han obtingut abans de l'1 d'octubre del 2009:

- el certificat d'aptitud pedagògica (CAP),
- els títols d'especialització didàctica i
- el certificat de qualificació pedagògica (CQP).

Està exempt d'aquest requisit qui acrediti el següent:

Que abans de l'1 d'octubre del 2009 va impartir docència als ensenyaments d'idiomes durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus;

Que va obtenir un dels títolssegüents abans de l'1 d'octubre del 2009:

- mestre o mestra,
- diplomatura en professorat d'educació general bàsica,
- mestre o mestra d'ensenyament primari
- llicenciatura de pedagogia o equivalent:
  llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació: secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l'educació
  llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació
- llicenciatura de psicopedagogia,
- llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari educació),
- títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general),
- títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa),
- llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives,
- llicenciatura en psicologia de l'educació,
- llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa,
- llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'educació,
- 180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat).

3. Per accedir a les escoles oficials d'idiomes cal superar una prova de capacitació.

1. Tenir la titulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.

2. Per a les especialitats següents cal superar una prova de capacitació:

- 701 Ceràmica
- 708 Dibuix tècnic
- 709 Disseny d'interiors
- 710 Disseny de moda
- 711 Disseny de producte
- 712 Disseny gràfic
- 713 Disseny tèxtil
- 717 Joieria i orfebreria
- 718 Materials i tecnologia: ceràmica i vidre
- 720 Materials i tecnologia: disseny
- 722 Mitjans informàtics
- 724 Vidre

1. Titulació de diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.

2. Acreditar la formació pedagògica i didàctica

2.1. Les persones que tenen titulació de diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica o el titol de grau corresponen han de tenir un títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari.

La formació pedagògica i didàctica també es pot acreditar amb els documents següents, si s'han obtingut abans de l'1 d'octubre del 2009:

- el certificat d'aptitud pedagògica (CAP),
- els títols d'especialització didàctica i
- el certificat de qualificació pedagògica (CQP).

Està exempt d'aquest requisit qui acrediti el següent:

Que abans de l'1 d'octubre del 2009 va impartir docència a l'ESO, el batxillerat, la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus;

Que va obtenir un dels títols següents abans de l'1 d'octubre del 2009:

- mestre o mestra,
- diplomatura en professorat d'educació general bàsica,
- mestre o mestra d'ensenyament primari
- llicenciatura de pedagogia o equivalent:
  llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació: secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l'educació
  llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació
- llicenciatura de psicopedagogia,
- llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari educació),
- títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general),
- títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa),
- llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives,
- llicenciatura en psicologia de l'educació,
- llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa,
- llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'educació,
- 180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat).

2.2. Les persones que tenen titulació equivalent a efectes de docència han de tenir un certificat que acrediti la formació pedagògica i didàctica d’acord amb el que estableix  l’article 2 de l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s’estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència i no poden realitzar els estudis de màster.

Estan exemptes d'aquest requisit les persones que abans de l'1 de setembre del 2014 van impartir docència a l'ESO, el batxillerat, la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus.

3. Per accedir a les següents especialitats dels cicles formatius cal superar una prova de capacitació:

- 601 Cuina i pastisseria
- 603 Estètica
- 604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles
- 605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids
- 609 Manteniment de vehicles
- 610 Màquines, serveis i producció
- 611 Mecanització i manteniment de màquines
- 614 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris
- 615 Operacions de processos
- 616 Operacions i equips de producció agrària
- 618 Perruqueria
- 623 Producció en arts gràfiques
- 626 Serveis de restauració
- 627 Sistemes i aplicacions informàtiques
- 628 Soldadures
- 629 Tècniques i procediments d'imatge i so

1. Titulació de diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.

2. Per accedir a les especialitats següents cal superar una prova de capacitació:

- 804 Daurat i policromia
- 805 Ebenisteria artística
- 806 Enquadernació artística
- 808 Fotografia i processos de reproducció
- 809 Modelisme i maquetisme
- 814 Tècniques de gravat i estampació
- 815 Tècniques de joieria, bijuteria
- 817 Tècniques de patronatge i confecció

Data d'actualització:  27.09.2018