• Imprimeix

Normativa

 • Resolució de 7 de juliol de 2017, pdf icon [315,18 KB ]

  del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2017-2018

 • Resolució ENS/1004/2017,

  de 8 de maig, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018 (DOGC núm. 7369, 08.5.2017).

 • Resolució de 26 de maig de 2017, pdf icon [225,84 KB ]

  de modificació de la Resolució de 13 de juliol de 2016, que estableix els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017

 • Resolució de 27 d'abril de 2017, pdf icon [297,13 KB ]

  per la qual es declara aprovada la llista definitiva de candidats admesos i exclosos al concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament, convocat per Resolució ENS/24/2017, de 9 de gener, modificada per la Resolució ENS/137/2017, de 2 de febrer.

 • Resolució de 20 d'abril de 2017,

  de modificació de la Resolució de 13 de juliol de 2016 per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017

 • Resolució de 22 de març de 2017, pdf icon [209,56 KB ]

  per la qual es declara aprovada la llista provisional de candidats admesos i exclosos al concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament, convocat per Resolució ENS/24/2017, de 9 de gener, modificada per la Resolució ENS/137/2017, de 2 de febrer.

 • Resolució ENS/137/2017, de 2 de febrer,

  de modificació de la Resolució ENS/24/2017, de 9 de gener, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7303, de 07.02.2017)

 • Resolució ENS/24/2017, de 9 de gener,

  de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm.7291, de 20.01.2017)

 • Resolució de 22 de desembre de 2016, pdf icon [300,21 KB ]

  per la qual es declara aprovada la llista definitiva de candidats admesos i exclosos al concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament, convocat per Resolució ENS/2231/2016, de 3 d’octubre.

 • Resolució de 16 de novembre de 2016, pdf icon [297,73 KB ]

  per la qual es declara aprovada la llista provisional de candidats admesos i exclosos al concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament, convocat per Resolució ENS/2231/2016, de 3 d’octubre.

 • Resolució ENS/2231/2016, de 3 d'octubre,

  de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7222, de 07.10.2016)

 • Resolució de 26 d’agost de 2016, pdf icon [177,13 KB ]

  del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es determina, per al curs 2016-2017, la data en què es cobreixen amb un substitut les incidències vigents a l’inici del període lectiu, produïdes amb anterioritat (1.9.2016)

 • Resolució de 13 de juliol de 2016, pdf icon [339,22 KB ]

  del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017

 • Resolució ENS/1297/2016, de 18 de maig,

  per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2016-2017. (DOGC núm. 7128, de 18.5.2016)

 • Resolució ENS/2980/2016, de 27 de desembre,

  per la qual s'aproven les bases de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7278, de 02.01.2017)

 • Resolució ENS/3050/2015, de 22 de desembre,

  de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011. (DOGC núm. 7032, de 07.01.2016)

 • Correcció d'errades a la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny,

  de l'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6905, de 3.7.2015) (DOGC núm. 6990, de 04.11.2015)

 • Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny

  de l'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Ensenyament. (DOGC núm. 6905, del 3.7.2015)

 • Resolució ENS/1703/2014, de 16 de juliol,

  per la qual s'aproven les instruccions sobre el període de prova inicial del personal interí o substitut docent. (DOGC núm. 6669, de 22.7.2014)

 • Decret 39/2014, de 25 de març,

  pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents (DOGC núm. 6591, de 27.3.2014)

 • Ordre ENS/10/2014, de 20 de gener,

  per la qual es modifica la taula de titulacions que capaciten per impartir una llengua estrangera als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a professorat d'ensenyament secundari (DOGC núm. 6548, de 27.01.2014) 

 • Resolució ENS/2551/2013, de 29 de novembre,

  de segona modificació de la Resolució EDU/3219/2007, de 25 d'octubre, per la qual es dicten instruccions per regular el curs d'iniciació del personal interí docent. (DOGC núm. 6516, de 5.12.2013) 

 • Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre,

  per la qual s'actualitza la taula de titulacions que capaciten per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat, als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i s'autoritza la publicació al web del Departament d'Ensenyament. (DOGC núm. 6511, de 28.11.2013) 

 • Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril,

  de modificació de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010) 

 • Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre,

  per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009) 

 • Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre,

  pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari (BOE en català núm. 287, 28.11.2008) 

 • Resolució EDU/3969/2007, de 21 de desembre,

  de modificació de la Resolució EDU/3219/2007, de 25 d'octubre, per la qual es dicten instruccions per regular el curs d'iniciació del personal interí que preveu el Decret 172/2005, de 23 d'agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent (DOGC núm. 5046, de 11.1.2008) 

 • Resolució EDU/3219/2007, de 25 d'octubre,

  per la qual es dicten instruccions per regular el curs d'iniciació del personal interí que preveu el Decret 172/2005, de 23 d'agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent (DOGC núm. 4998, de 30.10.2007)

 • Resolució EDU/1667/2007, de 5 de juny,

  per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement de triennis al personal interí docent DOGC núm. 4900, de 8.6.2007) 

 • Reial decret 276/2007, de 23 de febrer,

  pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a que es refereix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE en català núm. 9, de 16.3.2007) 

 • Ordre EDU/334/2006, de 27 de juny,

  per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries referents a la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, regulada pel Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006) 

 • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,

  d’educació. (BOE en català núm. 11, de 16.5.2006)

 • Decret 172/2005, de 23 d'agost,

  de modificació del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent (DOGC núm. 4455, de 25.8.2005)

 • Decret 133/2001, de 29 de maig,

  sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent (DOGC núm. 3401, de 1.6.2001) 

Data d'actualització:  11.07.2017