• Resolució de 5 de juliol de 2018, pdf icon [311,95 KB ]

  del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019

 • Resolució ENS/xxxx/2018, pdf icon [168,54 KB ]

  per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2018-2019

 • Resolució ENS/2480/2017, de 20 d'octubre,

  dels títols i certificats d'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7482, de 26.10.2017)

 • Resolució ENS/2980/2016, de 27 de desembre,

  per la qual s'aproven les bases de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7278, de 2.1.2017)

 • Resolució ENS/3050/2015, de 22 de desembre,

  de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011 (DOGC núm. 7032, de 7.1.2016)

 • Resolució ENS/1703/2014, de 16 de juliol,

  per la qual s'aproven les instruccions sobre el període de prova inicial del personal interí o substitut docent (DOGC núm. 6669, de 22.7.2014)

 • Decret 39/2014, de 25 de març,

  pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents (DOGC núm. 6591, de 27.3.2014)

 • Ordre ENS/10/2014, de 20 de gener,

  per la qual es modifica la taula de titulacions que capaciten per impartir una llengua estrangera als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a professorat d'ensenyament secundari (DOGC núm. 6548, de 27.1.2014) 

 • Resolució ENS/2551/2013, de 29 de novembre,

  de segona modificació de la Resolució EDU/3219/2007, de 25 d'octubre, per la qual es dicten instruccions per regular el curs d'iniciació del personal interí docent (DOGC núm. 6516, de 5.12.2013) 

 • Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre,

  per la qual s'actualitza la taula de titulacions que capaciten per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat, als efectes de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i s'autoritza la publicació al web del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6511, de 28.11.2013) 

 • Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny,

  per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011 (DOGC núm. 5656, de 23.6.2010)

 • Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril,

  de modificació de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010) 

 • Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre,

  per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009) 

 • Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre,

  pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari (BOE en català núm. 287, de 28.11.2008) 

 • Resolució EDU/3969/2007, de 21 de desembre,

  de modificació de la Resolució EDU/3219/2007, de 25 d'octubre, per la qual es dicten instruccions per regular el curs d'iniciació del personal interí que preveu el Decret 172/2005, de 23 d'agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent (DOGC núm. 5046, d'11.1.2008) 

 • Resolució EDU/3219/2007, de 25 d'octubre,

  per la qual es dicten instruccions per regular el curs d'iniciació del personal interí que preveu el Decret 172/2005, de 23 d'agost, que modifica el Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball del personal interí docent (DOGC núm. 4998, de 30.10.2007)

 • Resolució EDU/1667/2007, de 5 de juny,

  per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement de triennis al personal interí docent (DOGC núm. 4900, de 8.6.2007)

 • Reial decret 276/2007, de 23 de febrer,

  pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a que es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE en català núm. 9, de 16.3.2007) 

 • Ordre EDU/334/2006, de 27 de juny,

  per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries referents a la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, regulada pel Decret 133/2001, de 29 de maig, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006) 

 • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,

  d'educació (BOE en català núm. 11, de 16.5.2006)

 • Decret 172/2005, de 23 d'agost,

  de modificació del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent (DOGC núm. 4455, de 25.8.2005)

 • Decret 133/2001, de 29 de maig,

  sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent (DOGC núm. 3401, d'1.6.2001) 

Data d'actualització:  27.09.2018