• Imprimeix

Blocs i categories professionals

La borsa de treball s'estructura per categories professionals en 3 blocs de candidats diferenciats:

Bloc 1: Persones que han prestat serveis a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en la mateixa categoria professional, llevat que hagin renunciat a ser-hi o hagin estat excloses.

Bloc 2: Persones que han superat el darrer procés selectiu del Departament d'Ensenyament per a la categoria corresponent i no han obtingut un lloc de treball (llevat que els correspongui estar al bloc 1), sempre i quan hagin fet constar la seva conformitat.

Bloc 3: Persones que sol·liciten formar part de la borsa de treball i compleixen els requisits per ser contractats, i no estan incloses en els blocs anteriors.

D'acord amb els criteris d'inclusió en els diferents blocs, un mateix candidat pot formar part de la borsa per més d'un bloc.

Funcions:

- Realitzar, tenint en compte el diagnòstic mèdic, la valoració motriu de la persona usuària per tal d'establir el seu grau d'afectació.
- Elaborar els programes de recuperació i adaptació per millorar l'autonomia personal i dur a terme el tractament específic que aquest requereix.
- Informar i assessorar les famílies, si escau, i col·laborar amb altres professionals, serveis i especialistes.
- Els llocs de fisioterapeuta adscrits a serveis educatius (EAP) són itinerants.

Porta a terme la tasca educativa en el primer cicle de l'educació infantil amb les funcions següents:

- Atendre directament els infants, sent el responsable del grup assignat, en el seu desenvolupament de la personalitat individual i social, tant en el camp físic, com psíquic i social i de la seva neteja personal, vestit i alimentació. També atendre la vigilància i custodia dels infants en el cas de sortides programades pel centre.
- Formar part de l'equip educatiu participant en l'elaboració, l'execució i l'avaluació dels projectes que s'estableixin en el pla general de funcionament del centre.
- Programar, desenvolupar i avaluar els processos educatius i d'atenció als infants.
- Mantenir una relació periòdica amb els familiars dels infants, proporcionant-los orientació i suport, així com amb altres professionals i serveis educatius relacionats amb l'educació i el desenvolupament dels infants.
- Supervisar i avaluar el personal en pràctiques adscrit a l'aula.

Col·labora amb els mestres-tutors del primer curs del segon cicle de l'educació infantil en el procés educatiu dels alumnes, principalment en el desenvolupament d'hàbits d'autonomia i en l'atenció a la les necessitats bàsiques dels infants, amb les funcions següents:

- Participar en la preparació i desenvolupament d'activitats d'ensenyament i aprenentatge: organització de l'aula, elaboració de materials didàctics, suport al desenvolupament de la sessió.
- Col·laborar en la planificació i el desenvolupament d'activitats d'ensenyament i aprenentatge d'hàbits d'autonomia de l'alumnat.
- Dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre/a tutor.
- Col·laborar en les activitats específiques d'atenció a les necessitats bàsiques dels infants.
- Participar en processos d'observació dels infants.

Funcions:

- Donar suport a l'alumnat amb necessitats educatives especials perquè pugui participar en les activitats que organitzi el centre docent, així com aplicar els programes de treball preparats pel tutor/a o especialistes i participar en l'elaboració i aplicació de tasques especifiques relacionades amb: autonomia personal, adquisició d'hàbits, d'higiene, habilitats socials, mobilitat desplaçaments, estimulació sensorial, habilitats de vida, transició a la vida adulta i preparació per al món del treball, escolaritat compartida centres ordinaris/centres d'educació especial.
- Participar en el projecte educatiu del centre.
- Conèixer els objectius i continguts dels programes per tal de poder adequar de la millor forma possible la seva tasca de col·laboració amb els/les mestres tutors/ores i especialistes.
- Proporcionar als mestres-tutors i especialistes, elements d'informació sobre l'actuació de l'alumnat, per tal d'adaptar i millorar el seu procés d'aprenentatge.

Col·labora en el desenvolupament d'habilitats socials i d'autonomia personal en alumnes que es troben en situació de risc, i intervé directament amb els joves o infants, les seves famílies i els agents socials de l'entorn, amb les funcions següents:

- Desenvolupar habilitats d'autonomia personal i social amb alumnes en situació de risc.
- Participar en la planificació i desenvolupament d'activitats d'integració social.
- Afavorir relacions positives de l'alumne/a amb l'entorn.
- Col·laborar en la resolució de conflictes.
- Intervenir en casos d'absentisme escolar.-
- Acompanyar els/les alumnes en activitats lectives i extraescolars.
- Donar suport a les famílies en el procés d'integració social dels/de les joves i infants.
- Col·laborar en l'organització d'activitats de dinamització de l'ús del temps lliure i de sensibilització social.

Funcions:

- Ajudar l'alumnat amb necessitats educatives especials en els seus desplaçaments per l'aula i pel centre en general i fora del centre, si és necessari, amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, bastons, ...)
- Ajudar l'alumnat en aspectes de la seva autonomia personal (higiene, alimentació, ...) per garantir que puguin participar en totes les activitats.
- Realitzar els tractaments específics de l'alumnat en el centre docent.

És el/la treballador/a responsable de la cuina de la llar d'infants i té els funcions següents:

- S'encarrega, sota les directrius de la direcció de la llar d'infants i amb l'ajut del personal adscrit a les seves ordres, de la preparació, manipulació i control dels aliments servits en la llar i de tenir cura dels diferents règims alimentaris que, per prescripció mèdica, s'hagin de preparar per als infants.
- Col·labora en les festes i sortides que es facin a la llar, preparant menús apropiats, i es responsabilitza de la custòdia, provisió, emmagatzematge i conservació dels aliments, així com de la neteja dels estris de la cuina i del seu paviment.

Funcions:

- És el treballador/a que sota les directrius de direcció de la llar d'infants realitza funcions que requereixen una pràctica concreta o coneixements generals d'ofici.
- Realitza treballs propis de paleta, pintor, fuster i altres, necessaris per al manteniment de l'edifici i de l'exterior.
- Així mateix, realitza instal·lacions no complexes per al suport de les activitats educatives programades a la llar.
- També té cura dels accessos a la llar.

És aquell treballador/a de serveis auxiliars que, sota les directrius de la direcció del centre o del/de la cuiner/a, fa les funcions següents:

- Realitza tasques de menjador/repartidor i bugaderia i llenceria.
- S'encarrega de la neteja de les dependències del centre de treball, així com de la maquinària i els estris de cuina.

És el treballador/a que té al seu càrrec la neteja i la higiene dels locals, oficines, magatzems o d'altres dependències de l'organisme, així com del mobiliari, estris i lavabos dels esmentats locals.

D'acord amb les necessitats de contractació del Departament, s'hi podran incorporar altres categories professionals.

Data d'actualització:  13.07.2011