• Imprimeix

Convocatòria extraordinària

Tancament del termini de presentació de sol·licituds per formar part de la borsa oberta de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Ensenyament per a vacants i substitucions en règim de contracte laboral (convocatòria extraordinària 8/2016)

Per Resolució de 9 de desembre de 2016, es va iniciar la convocatòria extraordinària 8/2016 per formar part de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Ensenyament, per cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral, del 12 de desembre de 2016 a, com a mínim, al 12 de gener de 2017.

El nombre de sol·licituds rebudes per formar-ne part ha estat suficient en el període inicialment indicat, per la qual cosa s’ha tancat el termini de presentació de sol·licituds en la data establerta a l’apartat segon de la Resolució esmentada, el 12 de gener de 2017.

Un cop s’hagi pogut acreditar tota la documentació aportada pels participants i comprovar el compliment dels requisits establerts, es publicarà la llista de les persones inscrites a la borsa oberta, ordenades per la data i hora de registre i entrada de la sol·licitud, així com les ampliacions d’àmbits territorials dels candidats actuals de la borsa, d’acord amb el que estableix el punt 6 de l’annex de les bases específiques de participació a la convocatòria extraordinària 8/2016.

A partir de l'endemà de la data en què es publiqui la llista de les persones inscrites, s'obrirà el termini de 10 dies hàbils per presentar-ne, si escau, les al·legacions i reclamacions davant els serveis territorials que s’encarreguin de la gestió de l’expedient.

 

S'ha publicat la Resolució per la qual s'obre la convocatòria extraordinària 8/2016 (borsa oberta) per formar part de la borsa de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docència del Departament d'Ensenyament per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral (09.12.2016).

La borsa s'obre per a les categories professionals i a les comarques següents:

  • Educador/a de llar d’infants (B) – EDU: Baix Llobregat, Barcelona ciutat, Barcelonès, Conca de Barberà i Ripollès
  • Fisioterapeuta (B) – FIS: Barcelona-ciutat, Tarragonès i Vallès Oriental
  • Tècnic/a especialista en educació infantil (C1) – TEI: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Barcelona ciutat, Conca de Barberà, Pallars Jussà, Priorat i Tarragonès
  • Integrador/a social (C1) – INS: Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Camp, Baix Llobregat, Barcelona ciutat, Barcelonès, Gironès, Segarra, Segrià, Selva, Tarragonès, Urgell i Vallès Occidental
  • Auxiliar d’educació especial (D1) – AEE: Barcelona ciutat
  • Oficial/a de primera manteniment (llar d’infants) (D1) – OFI: Barcelona ciutat
  • Oficial/a de primera, cuiner/a (llars d’infants) (D1) – CUI: Bages, Barcelonès, Garraf i Vallès Occidental
  • Ajudant/a de cuina-netejador/a (llar d’infants) (D2) – NAJ: Barcelonès, Garraf

Poden participar en la convocatòria les persones que compleixen els requisits generals i específics establerts a les bases 13.3 de l'Annex 1 (Bases generals) i de l'Annex 2 (Funcions i requisits específics) de la Resolució de 13 de juny de 2012 de la directora de Serveis del Departament d'Ensenyament, per la qual s'aproven i es fan públiques les bases generals de la borsa de treball.

Els requisits s'han de complir i acreditar en la data de presentació de la sol·licitud i continuar complint durant la vigència de la borsa. Pel que fa als coneixements de llengua catalana, es poden acreditar fins al moment de la proposta de contractació.

Termini de presentació de sol·licituds i la documentació justificativa de requisits i mèrits: del 12 de desembre de 2016 i, com a mínim, fins al 12 de gener de 2017.

La sol·licitud de participació a la borsa de treball s’ha de formalitzar per Internet a través del web de l’aspirant. Finalitzada la tramitació, es pot imprimir el full resum de la sol·licitud, que ja es considera registrada i presentada davant l'Administració.

Fins al 12 de gener, cal presentar al registre dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament (o del Consorci d'Educació de Barcelona) demanats com a àrea de gestió, el document imprès que genera l'aplicació informàtica (aquest document també especifica els documents que cal presentar per justificar els requisits al·legats).

Informació relacionada

Data d'actualització:  20.01.2017