• Imprimeix

Convocatòria extraordinària

S'ha publicat la Resolució per la qual s'obre la convocatòria extraordinària 9/2018 (borsa oberta) per formar part de la borsa de treball de personal d'administració i serveis i de professionals d'atenció educativa i de suport a la docència del Departament d'Ensenyament per cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral.

La borsa s'obre per a les categories professionals i a les comarques següents:

• Educador/a d'Educació Especial en centres públics (C1) – EEE: per tots els àmbits geogràfics.
• Oficial/a de primera, cuiner/a (llars d'infants) (D1) – CUI: Bages, Garrotxa, Ripollès, Selva i Baix Llobregat.

 

D'acord amb el punt 3 de la Resolució de 28 de febrer de 2018, per la qual s'obre la convocatòria extraordinària 9/2018, s'informa que es tancarà el termini d'inscripció el proper 25 de març de 2018.

Poden participar en aquesta convocatòria les persones que reuneixen els requisits generals, establerts a la base 13.3 de la Resolució de 13 de juny de 2012 de la directora de Serveis del Departament d'Ensenyament, i els requisits específics establerts a l'annex 2 de l'esmentada resolució, modificat parcialment per la Resolució de 27 d'abril de 2017.

Els requisits s'han de complir i acreditar en la data de presentació de la sol·licitud i continuar complint durant la vigència de la borsa. Pel que fa als coneixements de llengua catalana, es poden acreditar fins al moment de la proposta de contractació.

Termini de presentació de sol·licituds i la documentació justificativa de requisits i mèrits: del 5 al 25 de març de 2018.

La sol·licitud de participació a la borsa de treball s'ha de formalitzar per Internet a través del web de l'aspirant. Finalitzada la tramitació, es pot imprimir el full resum de la sol·licitud, que ja es considera registrada i presentada davant l'Administració.

Cal presentar, durant el termini de presentació de sol·licituds, al registre dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o del Consorci d'Educació de Barcelona, demanats com a àrea de gestió, el document imprès que es genera a través de l'aplicació informàtica, on s'especifica la documentació justificativa dels requisits al·legats a la sol·licitud, per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Es publica la llista de les persones inscrites a la borsa oberta que compleixen els requisits establerts, ordenats per la data de registre i d'entrada de la sol·licitud, així com les ampliacions d'àmbits territorials dels candidats actuals de la borsa, d'acord amb el punt 6 de l'annex de les bases específiques de participació a la convocatòria extraordinària 9/2018.

La llista es pot consultar individualment al web de l'aspirant.

Informació relacionada

Data d'actualització:  25.04.2018