• Imprimeix

Criteris d'ordenació

Les propostes de contractació s'hauran de realitzar tenint en compte el següent ordre de prioritat de blocs:

  • Primer: candidats del bloc 1
  • Segon: candidats del bloc 2
  • Tercer: candidats del bloc 3

 

Dins de cada bloc, serà la puntuació final obtinguda pels candidats de cada categoria professional la que determinarà el seu ordre, de major a menor puntuació. En el cas que en procedir a l'ordenació dels candidats, d'acord amb la puntuació total obtinguda, es produïssin empats, es resoldran a favor de la persona candidata de més edat.

Modificació del l'ordre dels candidats

Una vegada aprovada la llista definitiva no es modificarà el bloc ni l'ordre assignat a cada candidat fins que es publiqui una nova llista, llevat que ho comporti el fet que hi hagi participants que els correspongui situar-se en la darrera posició del bloc i categoria corresponent per algun dels supòsits següents:

  1. rebutjar una oferta de contractació;
  2. renunciar a un contracte de treball de caràcter temporal subscrit amb el Departament d'Ensenyament, llevat que el motiu de la renúncia estigui fonamentat en la reducció o l'ampliació de la jornada de treball, o estigui presentada entre l'1 de juliol i el 31 d'agost.

 

En el supòsit que sigui necessari proveir un lloc de treball i no hi hagi candidats en la borsa per a un determinat àmbit territorial o una determinada categoria professional, es podran proposar candidats de la borsa disponibles en comarques limítrofs o en categories professionals similars que reuneixin els requisits exigits, seguint igualment l'ordre establert. En cap cas el fet de no acceptar una oferta de treball en aquestes condicions es considerarà com una renúncia.

Data d'actualització:  13.07.2011