• Imprimeix

Requisits per formar part de la borsa de treball

 1. Tenir setze anys complerts i no excedir els seixanta-cinc anys d'edat.
   
 2. Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
   
 3. També podran ser contractats el cònjuge, descendents o descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com de les persones amb nacionalitat dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors. Les persones estrangeres residents a Espanya podran ser contractades en els termes que preveuen les disposicions vigents.
   
 4. Posseir la capacitat física i psíquica necessària per al desenvolupament de les funcions pròpies de la categoria professional. A aquests efectes, caldrà presentar un certificat mèdic oficial actualitzat que acrediti no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el desenvolupament de les tasques pròpies de la categoria. 
   
 5. Les persones que tenen reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% hauran presentar un dictamen de l'equip multiprofessional de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) que acrediti la compatibilitat per a l'exercici de les tasques i funcions del lloc a cobrir i determini, si escau, les adaptacions que el candidat necessiti en el lloc de treball.
   
 6. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública i, en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, no estar sotmès a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en l'estat d'origen. 
   
 7. Complir els requisits específics que en cada cas es determinen. 
   
 8. Acreditar el requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d'éssers humans, autoritzant a que l'Administració pugui consultar la inexistència d'antecedents penals per delictes de naturalesa sexual al Registre Central de Delinqüents Sexuals.

Fisioterapeuta (B)

Titulació: diplomat/ada en fisioteràpia.
Català: Tenir el certificat de suficiència de català (C) o equivalent.

Educador/a de llar d'infants (B)

Titulació:
- Tècnic/a superior en educació infantil
- Tècnic/a especialista jardins d'infància educador infantil (mòdul professional III)
- Mestre/a d'educació infantil
- Professor/a d'educació general bàsica especialista en preescolar
- Reconeixement de la qualificació adequada per impartir el primer cicle de l'educació infantil (Ordre del Departament d'Educació de 5.7.2001, DOGC núm. 3430, de 13.7.2001)

Català: Certificat de nivell de suficiència de català (C) o equivalent.

Tècnic/a especialista en educació infantil (C1)

Titulació: Tècnic/a superior en educació infantil o equivalent.
Català: Certificat de suficiència de català (nivell C) o equivalent.

Educador/a d'educació especial en centres públics (C1)

Titulació: Tècnic/a superior en integració social o equivalent, o diplomat/da en educació social o equivalent, o mestre/a en educació especial o equivalent.
Català: Certificat de nivell de suficiència de català (C) o equivalent.

Integrador/a social (C1)

Titulació: Tècnic/a superior en integració social o equivalent, o diplomat/da en educació social o equivalent.
Català: Certificat de suficiència de català (C) o equivalent.

Auxiliar d'educació especial (D1) 

Titulació: Graduat en educació secundària obligatòria, o tècnic/a o equivalent.
Català: Certificat de nivell intermedi de català (B) o equivalent.

Oficial/a de primera, cuiner/a (D1)

Titulació: Graduat en educació secundària obligatòria, o tècnic/a o equivalent.
Català: Certificat de nivell elemental de català (A elemental).

Oficial/a de primera, manteniment (llars d'infants) (D1)

Titulació: Graduat en educació secundària obligatòria, o tècnic/a o equivalent.
Català: Certificat de nivell elemental de català (A elemental).

Ajudant de cuina-netejador/a (D2) (llars d'infants) 

Titulació: Graduat en educació secundària obligatòria, o tècnic/a o equivalent.
Català: Certificat de nivell elemental de català (A elemental) o equivalent.

Netejador/a (E) 

Titulació: Certificat d'escolaritat o equivalent.
Català: Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic) o equivalent.

 

Coneixement de la llengua catalana

Els participants han d'acreditar, abans de la seva contractació, el nivell de coneixement de llengua catalana necessari per al desenvolupament de les funcions de cada categoria professional, d'acord amb l'establert al Decret 161/2002, d'11 de juny i les equivalències que determina l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril.

Per a les persones que no aportin la justificació documental del nivell de coneixement de llengua catalana, el Departament pot determinar altres sistemes d'acreditació.

Coneixement de llengua castellana

Els participants que no tenen la nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a l'exercici de les funcions pròpies de les categories professionals a les quals s'opti.

Data d'actualització:  02.05.2017