• Imprimeix

Sol·licitud de participació en la provisió temporal de llocs de treball

Els camps marcats amb * són obligatoris.
Dades personals
-
Experiència professional a l'AdministracióPresto serveis a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en l'actualitat
He prestat serveis a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, però actualment no
No he treballat mai a l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Si la resposta és "No he treballat mai a l'Administració..." avanceu a la secció següent
Indiqueu el Departament on presteu serveis actualment o el de la darrera vinculació


Ubicació*
Departament d'Educació


Altres


Indiqueu la vinculació actual o la darrera amb l'Administració de la Generalitat de CatalunyaFuncionari/ària de carrera
Interí/ina
Laboral indefinit
Laboral temporal

Si ets funcionari/ària de carrera o interí/naSi ets laboralExperiència professionalAtenció ciutadana i/o registre
Gestió econòmica i financera
Contractació administrativa
Administració electrònica, àrea TIC, entorn web, difusió i transparència
Tractament de dades i estadística
Recursos humans
Prevenció de riscos laborals
Àmbit d'ensenyament
Inspecció educativa
Obres i manteniment
Àmbit jurídic
Procediment administratiu
Secretaria de direcció
Gabinet tècnic
Gabinet del conseller/a
Tasques de subaltern/a

Dades acadèmiquesLlicenciatura, grau o equivalent
Diplomatura universitària o equivalent
Títol de batxillerat, cicles formatius de grau superior o FP de 2n grau
Títol de graduat/ada en ESO, cicles formatius de grau mitjà, FP de 1r grau, Graduat escolar
Certificat d'escolaritat
Cap titulació


Màster i/o postgrau 

Formació complementària
Prevenció de riscos laboralsNivell superior de prevenció de riscos laborals en les especialitats

Ergonomia i psicosociologia aplicada
Higiene industrial
Seguretat en el treball
Medicina del treball

Llengua catalanaNivell superior C2 o equivalent
Nivell de suficiència C1 o equivalent
Nivell intermedi B2 o equivalent
Nivell elemental B1 o equivalent
Cap acreditació
Altres certificats

InformàticaCap
Bàsic
Mitjà
Avançat


Especifiqueu-les 

Currículums
A l'apartat "Currículum ATRI", el currículum generat al portal ATRI (format PDF). Els passos per aconseguir-lo són: Expedient i formació > Expedient > Consulta de dades > Imprimeix les dades i guarda una còpia per adjuntar-la al formulari. Comproveu que aquest currículum estigui actualitzat.
A l'apartat "Currículum personal", el vostre currículum personal, amb una descripció detallada de les funcions desenvolupades en cada un dels llocs de treball que heu ocupat.
El nom dels fitxers no ha de contenir espais en blanc ni caràcters especials (ç, ñ, accents, signes de puntuació, etc.) perquè poden ocasionar problemes en la descàrrega.


En el cas que l'ocupació d'aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d'éssers humans, tal com disposa l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència. Autoritzo a que l'Administració pugui consultar els antecedents penals per delictes de naturalesa sexual al Catàleg de Dades i Documents Electrònics.

Informació bàsica sobre protecció de dades


Responsable del tractament: Direcció de serveis.
Finalitat: Gestió i resolució dels processos de selecció i provisió de llocs de treball de personal d'administració i serveis del Departament d'Educació.
Legitimació: Missió d'interès públic.
Destinataris: Administració de la Generalitat de Catalunya i organismes i entitats competents en la matèria. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte que ho hàgiu consentit prèviament o en els casos previstos per llei.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se'n al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/seleccio-provisio-llocs-treball-pas.html.