• Imprimeix

Places de llars d'infants

Al DOGC núm. 5933, de 2.8.2011 es va publicar la Resolució ENS/1905/2011, de 18 de juliol, per la qual es va resoldre el procés selectiu de nou accés per cobrir amb personal laboral fix cent tretze places de les llars d'infants de què és titular el Departament d'Ensenyament (núm. de registre de convocatòria L004/2009)

Actualment no hi ha cap procés selectiu de nou accés per cobrir amb personal laboral fix places del Departament d'Ensenyament.

  • Resolució ENS/1905/2011, de 18 de juliol,
    per la qual es resol el procés selectiu de nou accés per cobrir amb personal laboral fix cent tretze places de les llars d'infants de què és titular el Departament d'Ensenyament (núm. de registre de convocatòria L004/2009). (DOGC. núm 5933, 2.8.2011)
  • Resolució EDU/3403/2009, de 24 de novembre,
    de convocatòria del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir amb personal laboral fix cent tretze places de les llars d'infants de què és titular el Departament d'Educació (núm. de registre de convocatòria L004/2009). (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5549, pàg. 2979, de 20.1.2010). (DOGC. núm 5522, 9.12.2019)
Data d'actualització:  24.05.2013