• Imprimeix

Concurs de trasllats per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix

L'objecte del concurs és la provisió de llocs de treball del Departament d'Ensenyament mitjançant el sistema d'adjudicació directa (llocs vacants) o d'adjudicació per resultes (llocs ocupats que puguin resultar vacants durant el desenvolupament del procés).

Pot prendre part en aquest concurs el personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat inclòs dins l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, en actiu o en situació d'excedència voluntària, que reuneixi els requisits exigits.

El personal laboral en situació d'excedència pendent de la resolució d'una sol·licitud de reingrés ha de participar necessàriament en el concurs si els llocs convocats són de categoria professional igual o similar a la seva.

Categories professionals:
- educador/a d'educació especial en centre públics
- integrador/a social

Modalitats del concurs

El personal laboral fix pot participar en aquest concurs de canvi de destinació en qualsevol de les modalitats següents:

a) Trasllat (per obtenir destinació en llocs de la mateixa categoria professional i, si n'hi ha, especialitat).

b) Canvi a categoria englobada dins l'àrea de funcions (per obtenir destinació en llocs de diferent categoria professional i, si n'hi ha, especialitat, de la mateixa àrea de funcions).

c) Canvi a categoria englobada fora de l'àrea de funcions (per obtenir destinació en llocs de categories professionals i, si n'hi ha, especialitats, del mateix grup professional o del grup immediatament superior d'una àrea de funcions diferent a la pròpia).

Les àrees de funcions i les categories professionals englobades en cadascuna d’aquestes àrees són les establertes a l’Annex 7 del Conveni Col·lectiu Únic.

Requisits

Els requisits s'han de complir en la data de publicació de la convocatòria al DOGC, 18 de gener de 2017.

 1. El personal laboral fix que hagi obtingut una destinació mitjançant la participació en una de les modalitats previstes (trasllat, canvi dins l'àrea i canvi fora de l'àrea) no pot sol·licitar un nou canvi per la mateixa modalitat fins que no hagin transcorregut dos anys de treball efectiu.

 2. Per participar en la modalitat b) cal tenir la titulació corresponent al grup professional de la categoria del lloc al qual s'opta o, si es participa per una categoria del mateix grup professional o del grup immediatament superior, capacitat provada. Tanmateix, si la categoria professional del lloc requereix una titulació específica, aquesta serà exigible en tot cas.

 3. Per participar en la modalitat c) cal tenir la titulació corresponent al grup professional de la categoria del lloc. Tanmateix, si la categoria professional del lloc requereix una titulació específica, aquesta serà exigible en tot cas.

 4. No poden participar en les modalitats que comporten un canvi per ascens, mentre dura el compliment de la sanció, els treballadors sancionats amb la suspensió del dret a concórrer a proves selectives o concurs d'ascens per un període d'un a dos anys o amb la inhabilitació per a l'ascens per un període de dos a sis anys, en els termes que preveu l'article 53.7 del Conveni col·lectiu únic.

 5. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d'éssers humans, tal com disposa l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència.
  - Les persones que no disposin de l'acrditació corresponent cal que facin constar en la sol·licitud de participació que autoritzen l'Administració a consultar els antecedents penals per delictes de naturalesa sexual al Catàleg de Dades i Documents Electrònics.


Coneixements de llengua catalana

El personal que participa en les modalitats b) i c) per a llocs de treball de categories professionals que requereixen coneixements de llengua catalana de nivell superior a l'exigit per a l'accés a la categoria professional des de la qual participa, ha d'acreditar que té el nivell exigit per a l'accés a la nova categoria mitjançant el corresponent certificat adjunt amb la sol·licitud, llevat que consti còpia autenticada en l'expedient personal del Departament d'Ensenyament i així es faci constar.

L'òrgan tècnic d'avaluació avaluarà mitjançant una prova els coneixements de les persones que no tenen el certificat exigit. No han de fer aquesta prova els aspirants que han participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs de canvi de destinació de personal laboral fix, o de selecció de personal a l'Administració de la Generalitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior exigit.

Calendari

Termini per presentar la sol·licitud: del 19 de gener al 8 de febrer de 2017.

Les persones que vulguin presentar una renúncia de participació ho han de fer entre el 9 i el 22 de febrer de 2017.

 

Tramitació de la sol·licitud

El concurs de canvi de destinació és per a la provisió dels llocs de treball d'educador/a d'educació especial en centre públics i d'integrador/a social.

Ler persones que vulguin participar en el concurs han de presentar els formularis i la documentació següent:

 1. Sol·licitud de participació

 2. Declaració dels mèrits i capacitats (acompanyat dels documents acreditattius corresponents). Per emplenar la declaració cal tenir en compte el següent:
  • Els apartats per avaluar estan separats per un salt de pàgina. A cada full hi ha espai per declarar dos o tres mèrits. Cal copiar, doncs, tantes vegades com calgui el full si voleu declarar més mèrits dels previstos en cada apartat.
  • Cada mèrit declarat en un mateix apartat ha de dur numeració pròpia. Exemple: a l'apartat treball desenvolupat a l'administració pública li correspon a.1.; cada mèrit d'aquest apartat ha de dur a.1. seguit de l'ordre del mèrit declarat.
  • Els documents acreditatius que s'adjuntin a la declaració de mèrits també han d'anar numerats. El número que els assigneu ha de coincidir amb l'ordre de la declaració i s'ha de consignar en cada cas en l'apartat reservat per fer-ho.

 3. Relació de llocs de treball triats (per ordre de preferència).

 4. Si el canvi de categoria professional i/o l'especialitat sol·licitat comporta requeriments de titulació i/o coneixements de llengua catalana diferents al de la pròpia categoria professional, cal presentar la documentació acreditativa corresponent (llevat que constin a l'expedient personal del Departament d'Ensenyament, cosa que s'ha de fer constar a la sol·licitud).

 5. El personal laboral fix amb discapacitats ha de presentar un informe emès per l'equip de valoració multiprofessional competent de la Secretària d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal (SISPAP). Aquest informe es pot obtenir als centres següents:
  • Barcelona ciutat: Equip de Valoració d'Adults de Barcelona, Av. Paral·lel, 145, 08004 Barcelona, tel. 934 252 244
  • Municipi de l'Hospitalet de Llobregat i comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Garraf: CAD Badal, Rambla Badal, 102, 08014 Barcelona, tel. 933 312 162
  • Municipis de Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona i comarques del Maresme i del Vallès Oriental: CAD Badalona, Av. del Marquès de Montroig, 64, 08912 Badalona; tel. 933 874 108
  • Comarques del Vallès Occidental, el Bages, el Berguedà, l'Anoia i Osona: CAD Terrassa, Av. Prat de la Riba, 30-32, 08222 Terrassa; telèfon 937 858 300
  • Girona (ciutat i comarques): CAD Girona, C. d'Emili Grahit, 2, 17001 Girona; tel. 972 941 273
  • Lleida (ciutat i comarques): CAD Lleida, Av. del Segre, 5, baixos, 25007 Lleida; tel. 973 703 600
  • Tarragona (ciutat i comarques): CAD Tarragona, Av. d'Andorra, 9, baixos, 43002 Tarragona; tel. 977 213 471
  • Comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta: C. Ruiz de Alda, 33, 43870 Amposta; tel. 977.706.534

 6. Les persones que disposen d'una adaptació o canvi de lloc de treball per motius de salut ha de fer constar aquesta circumstància a la sol·licitud (i aportar la documentació acreditativa per tal que el Servei de Prevenció de Riscos Laborals en faci l'informe).

 

Els formularis emplenats, acompanyats de la documentació corresponent, s'han de presentar entre el 19 de gener i el 8 de febrer de 2017 al registre dels serveis centrals del Departament d'Ensenyament o d'algun dels seus serveis territorials; també es pot presentar als registres o llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Adjudicació dels llocs de treball

Valoració dels mèrits i capacitats

La valoració dels mèrits i capacitats determina l’adjudicació dels llocs de treball; la  puntuació màxima és de 100 punts i s'efectua  d'acord amb l’establert a les bases 4.1 a 4.7 de la Resolució ENS/3053/2016, de 23 de desembre (convocatòria núm. LEN/002/16).

Per a l'adjudicació dels llocs de treball la puntuació mínima és de 40 punts (no s'exigeix aquesta puntuació als concursants que volen fer un canvi de destinació a la modalitat de trasllat o reingrés a un lloc de treball de la categoria i, si s'escau, especialitat que la que pertanyen).

En cas d'empat entre dos o més candidats, té preferència qui ocupi un lloc d'igual categoria i, si és el cas, especialitat. Si l'empat persisteix, s'ha d'adjudicar el lloc al  candidat amb més anys de servei en un lloc de treball d'igual categoria, i si és el cas, especialitat.

Els concursants que no obtinguin cap de les destinacions sol·licitades quedaran en el mateix lloc que ocupen o en la situació que correspongui.

 

Prova d'idoneïtat

Per tal de garantir la idoneïtat dels candidats, els treballadors que participin per obtenir destinació en un lloc de treball de diferent categoria i/o especialitat hauran de fer una prova consistent a resoldre per escrit i/o solucionar materialment un supòsit pràctic sobre qüestions relacionades amb el lloc de treball. La valoració de la prova, que és obligatòria i no eliminatòria, serà de fins a 40 punts.

El dia, hora i lloc de la prova (de 3 hores de durada, com a màxim) es fa públic amb la llista definitiva d'admesos i exclosos.

No han de fer la prova i obtenen directament la puntuació màxima de 40 punts les persones que, per trasllat o reingrés, participen per a llocs de treball de la seva categoria i/o especialitat.

Normativa

 • Resolució ENS/2050/2017, de 16 d'agost,

  per la qual es resol el concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (convocatòria núm. LEN/002/16). (DOGC núm. 7439, de 23.8.2017)

 • Resolució ENS/3053/2016, de 23 de desembre,

  de convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (convocatòria núm. LEN/002/16). (DOGC núm. 7289, de 18.01.2017)

Data d'actualització:  23.08.2017