• Imprimeix

Calendari

La inscripció a la prova s'ha de fer del 16 d'abril al 5 de juny de 2018.

El centre informa de les dates de publicació de les llistes (provisional i definitiva) d'admesos i exclosos.

Com a mínim 30 dies abans de la prova, també publica la informació següent:

- procés de desenvolupament i contingut de la prova
- ponderació de les parts per al càlcul de la qualificació,
- calendari, nombre de sessions i horaris i espais,
- material que ha d'aportar la persona aspirant,
- els terminis de matriculació.

La prova es porta a terme entre el 13 i el 29 de juny de 2018.

Les qualificacions provisionals es publiquen el 3 de juliol de 2018 al tauler d'anuncis del centre.

S'obre un termini (4, 5 i 6 de juliol de 2018) per presentar reclamacions, si és el cas, per escrit davant la comissió avaluadora.

Les qualificacions definitives es publiquen el 6 de juliol de 2018 al tauler d'anuncis del centre. 

En el cas que es faci una convocatòria de setembre, el calendari és el següent:
- inscripció: a determinar pel centre en cas que hi hagi vacants
- prova: del 12 al 14 de setembre de 2018
- publicació de les qualificacions provisionals: 18 de setembre de 2018
- publicació de les qualificacions definitives: 21 de setembre de 2018

Data d'actualització:  27.02.2018