• Imprimeix

Calendari

La inscripció a la prova s'ha de fer del 15 de maig  al 5 de juny de 2017.

El centre informa de les dates de publicació de les llistes (provisional i definitiva) d'admesos i exclosos.

Com a mínim 30 dies abans de la prova, també publica la informació següent:

- procés de desenvolupament i contingut de la prova
- ponderació de les parts per al càlcul de la qualificació,
- calendari, nombre de sessions i horaris i espais,
- material que ha d’aportar la persona aspirant,
- els terminis de matriculació.

La prova es porta a terme entre el 13 i el 30 de juny de 2017.

Les qualificacions provisionals es publiquen el 3 de juliol de 2017 al tauler d'anuncis del centre.

S'obre un termini (4, 5 i 6 de juliol de 2017) per presentar reclamacions, si és el cas, per escrit davant la comissió avaluadora.

Les qualificacions definitives es publiquen el 7 de juliol de 2017 al tauler d'anuncis del centre. 

En el cas que es faci una convocatòria de setembre, el calendari és el següent:
- inscripció: a determinar pel centre en cas que hi hagi vacants
- prova: del 12 al 15 de setembre de 2017
- publicació de les qualificacions provisionals: 18 de setembre de 2017
- publicació de les qualificacions definitives: 22 de setembre de 2017

Data d'actualització:  21.02.2017