• Imprimeix

Contingut i qualificació

La prova consta d'un exercici pràctic dividit en set parts per avaluar les capacitats i aptituds dels aspirants pel que fa a:

- la consciència corporal i la col·locació en l'espai,
- la resistència, la flexibilitat i la força,
- la resposta en situacions bàsiques d'equilibri invertit,
- la resposta en situacions de salts sobre minitramp,
- la resposta en figures acrobàtiques bàsiques,
- la participació, reacció i relació amb els companys en una proposta de creació col·lectiva i
- la reacció i participació en una proposta de joc teatral.

La prova es pot desenvolupar en un o més dies, les sessions no han de superar els 90 minuts de treball seguit i no es poden superar les 6 hores de treball diàries.

La comissió avaluadora pot demanar a l'aspirant un informe o un certificat mèdic que acrediti que no té impediments físics per fer les proves de resistència, força i flexibilitat.

Cada part de la prova es qualifica de zero a deu punts. La qualificació global és la mitjana ponderada de les puntuacions obtingudes en cada part i s’expressa numèricament amb un nombre enter i dos decimals. Per superar la prova és necessària una qualificació mínima global de 5 punts.

La comissió avaluadora expedeix un certificat acreditatiu a cada aspirant que ha superat la prova (es lliura a partir del dia que es publiquen les qualificacions definitives). En cas de pèrdua del document, cal demanar-ne un duplicat al centre on es va fer la prova.

La superació de la prova d'accés és vàlida per a l'admissió als ensenyaments d'animació en circ exclusivament en el curs acadèmic 2018-2019 i no suposa l'obtenció de plaça escolar.

Data d'actualització:  27.02.2018