• Imprimeix

Arts del Circ (prova específica)

El Departament d'Ensenyament convoca la prova específica d'accés al cicle de grau superior en Arts del Circ (títol de la Generalitat de Catalunya, sense efectes acadèmics) per al curs 2018-2019. L'objectiu de la prova és comprovar les aptituds dels aspirants per accedir a aquests ensenyaments i cursar-los amb aprofitament.

Es poden presentar a la prova específica les persones que tenen el títol de batxiller, o equivalent a efectes acadèmics, o haver superat els ensenyaments conduents al títol de grau mitjà de tècnic o tècnica d'Animació en Circ en els dos cursos immediatament anteriors al qual s'accedeix.

Les proves es duen a terme en el Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel.