• Imprimeix

Calendari

La inscripció a la prova s'ha de fer del 28 de maig  al 5 de juny de 2018.

El centre informa de les dates de publicació de les llistes (provisional i definitiva) d'admesos i exclosos.

Com a mínim 30 dies abans de la prova, també publica la informació següent:

 • procés de desenvolupament i contingut de la prova
 • ponderació de les parts per al càlcul de la qualificació,
 • calendari, nombre de sessions, els horaris i espais,
 • material que ha d’aportar la persona aspirant,
 • dates de publicació de resultats,
 • terminis de reclamacions,
 • els terminis de matriculació.

La prova es porta a terme entre el 13 i el 29 de juny de 2018.

Les qualificacions provisionals es publiquen el 3 de juliol de 2018 al tauler d'anuncis del centre.

S'obre un termini (4, 5 i 6 de juliol de 2018) per presentar reclamacions, si és el cas, per escrit davant la comissió avaluadora.

Les qualificacions definitives es publiquen el 6 de juliol de 2018 al tauler d'anuncis del centre. 

En el cas que es faci una convocatòria de setembre, el calendari és el següent:

 • inscripció: a determinar pel centre en cas que hi hagi vacants
 • prova: del 12 al 14 de setembre de 2018
 • publicació de les qualificacions provisionals: 18 de setembre de 2018
 • publicació de les qualificacions definitives: 21 de setembre de 2018
Data d'actualització:  25.05.2018