• Imprimeix

Calendari

Termini d'inscripció (música i dansa): del 23 de març al 6 d'abril de 2017

En els centres integrats de música i dansa la inscripció s'ha de fer en les dates establertes per a la preinscripció per al curs 2017-2018.

Trenta dies abans de les proves (com a mínim) cada centre ha de fer pública la informació següent:

- contingut de les proves i procés de desenvolupament
- ponderació de les parts i càlcul de les qualificacions
- sessions, horaris i espais per a les proves
- material que ha de portar l'aspirant
- dates de publicació de les qualificacions i terminis per presentar reclamacions
- termini de matriculació

Un cop s'han iniciat les proves els centres informen de les dates de publicació de les llistes provisional i definitiva d'admesos i exclosos i, després, de les qualificacions provisionals i definitives.

En el cas dels exercicis amb instruments musicals, s'informa de la data de l'exercici 48 hores abans, com a mínim.

Música

Primera part de la prova de primer: 

- Centres integrats: 9 de maig de 2017 a les 10 h
- Conservatoris i centres autoritzats: 23 de maig de 2017 a les 10 h

Resta de proves: a determinar pel centre

Les qualificacions provisionals de cada part (així com les qualificacions finals) es publiquen als taulers d'anuncis dels centres seu de les proves. Hi ha un termini de tres dies hàbils per presentar reclamacions, si escau, per escrit davant la comissió avaluadora, a comptar des del dia següent de la publicació.

Les qualificacions definitives s’han de publicar abans del 6 de juny de 2017.

Dansa

Proves: a partir del 20 d'abril de 2017

Les qualificacions provisionals de cada part (així com les qualificacions finals) es publiquen als taulers d'anuncis dels centres seu de les proves. Hi ha un termini de tres dies hàbils per presentar reclamacions, si escau, per escrit davant la comissió avaluadora, a comptar des del dia següent de la publicació.

Les qualificacions definitives s’han de publicar abans del 13 de juny de 2017.

Convocatòria extraordinària (música i dansa)

Els centres que tinguin places vacants poden fer una segona convocatòria el mes de setembre de 2017.
- Primera part de la prova de primer: 4 de setembre de 2017
- Resta de proves: a determinar pel centre

 

 

Data d'actualització:  08.03.2017