• Imprimeix

Qualificacions i certificacions

Música

Cada part té una qualificació pròpia, de 0 a 10 punts. La nota global és la mitjana de les puntuacions obtingudes en cada part. Per superar la prova cal una qualificació igual o superior a cinc. 

Dansa

Cada part té una qualificació pròpia, de 0 a 10 punts. La nota global s'obté fent la mitjana ponderada de les qualificacions de les diverses parts de l'exercici i és una qualificació numèrica, de 0 a 10, amb un decimal com a màxim. Per superar la prova cal una qualificació igual o superior a cinc.

La comissió avaluadora expedeix un certificat acreditatiu a cada aspirant que ha superat la prova (es lliura a partir del dia que es publiquen les qualificacions definitives).

En cas de pèrdua del document, cal demanar-ne un duplicat al centre educatiu on s'ha fet la prova.

Efectes de la superació de les proves

La superació de la prova és vàlida per a la matriculació, exclusivament en el curs acadèmic 2018-2019 i no suposa l'obtenció de cap plaça escolar.

Data d'actualització:  05.03.2018