• Imprimeix

Consulta de resultats

Les qualificacions provisionals i les definitives de cada part de les proves, així com de les qualificacions finals, es publiquen als taulers d'anuncis dels centres que són seu de les proves.

Hi ha un termini de tres dies hàbils per presentar reclamació, si escau, per escrit davant la comissió avaluadora, a comptar des del dia següent a la publicació de cada qualificació provisional.

Data d'actualització:  05.03.2018