• Imprimeix

Ensenyaments artístics superiors

El Departament d'Ensenyament convoca les proves que han de superar les persones que volen accedir als ensenyaments artístics superiors (música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals o disseny).

L'accés a aquests ensenyaments requereix el compliment dels requisits acadèmics (tenir el títol de batxillerat o equivalent) i la superació d'una prova específica d'accés que té per objectiu comprovar que els aspirants tenen els coneixements, les habilitats i les capacitats necessàries per cursar-los amb aprofitament.

  • Han de fer la prova per a aspirants sense el requisit acadèmic les persones que no tenen la titulació necessària per accedir a algun dels ensenyaments artístics superiors.
  • Han de fer les proves específiques d'accés les persones que volen accedir a algun dels ensenyaments artístics superiors (i tenen la titulació necessària per fer-ho) i les persones que han superat la prova per a aspirants sense el requisit acadèmic.