• Imprimeix

Aspirants amb necessitats específiques

Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats i que tenen la declaració legal de disminució poden sol·licitar una adaptació de la prova i recursos addicionals per desenvolupar-la. En tot cas, les adaptacions han de respectar els aspectes essencials dels objectius de les proves.

La sol·licitud es fa a la mateixa aplicació d'inscripció a les proves (cal marcar la casella de suport corresponent).

Durant el termini d'inscripció cal presentar al centre on es fan les proves, personalment o per correu certificat, la documentació següent:

  1. Còpia del resguard d'inscripció a les proves.
  2. Documentació justificativa de les causes que motiven la petició: certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que informi del grau de discapacitat reconeguda o certificat mèdic oficial. Caldrà aportar aportar també, si escau, un certificat emès per l'organisme acreditat corresponent que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant.
  3. Dictamen d’escolarització del Departament d’Ensenyament amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu, si escau.
Data d'actualització:  05.09.2016