• Imprimeix

Exempcions

Abans de fer la inscripció a la prova, consulteu les exempcions que podeu demanar segons les vostres circumstàncies laborals o acadèmiques. 

Els aspirants que poden acreditar que fa menys d'un any que resideixen a Catalunya i que amb anterioritat no han cursat la matèria de llengua catalana poden sol·licitar l'exempció d'aquesta matèria.

Fins al 28 de març de 2018, aquestes persones han de presentar al Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226, 08021, Barcelona) el formulari de sol·licitud acompanyat de la documentació següent:

- Certificat històric d’empadronament individual (no cal que hi constin les persones que hi conviuen o hi han conviscut).
- Si escau, certificat d’escolaritat dels estudis cursats, indicant on s’han cursat les assignatures.

La resolució es notifica a la persona interessada (també es pot consultar a la publicació definitiva d'admesos i exclosos).

Fins al 12 de març de 2018, les persones que poden acreditar alguna de les circumstàncies següents queden exemptes de fer la part científica i tecnològica de la part comuna de la prova:

- Tenir experiència laboral (mínim un any a jornada completa, o el temps proporcional a temps parcial). Si també tenen experiència en tasques de voluntariat i/o experiència esportiva se suma el temps acreditat en els dos apartats.

- Tenir experiència en voluntariat o esportiva (mínim un any a jornada completa, o temps proporcional a temps parcial). Si també tenen experiència laboral, se suma el temps acreditat en els dos apartats.

- Tenir la condició d'esportista d'alt nivell o d'alt rendiment.

El formulari de sol·licitud d'exempció acompanyat de la documentació que acredita els fets al·legats s'ha de presentar al Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona).

També queden exemptes d'aquesta part les persones que han cursat i superat (en un curs anterior a l’actual) un PQPI o un PFI autoritzat pel Departament d’Ensenyament o han cursat amb aprofitament en aquest curs un PFI. En aquest cas i fins al 17 d’abril de 2018, cal presentar el certificat acadèmic expedit pel centre o per l’entitat on s’ha cursat el programa al centre on es fan les proves. En el certificat hi ha de constar la durada i la qualificació final dels mòduls superats.

 

 

Queden exemptes de la part comuna de la prova les persones que han superat els mòduls obligatoris (A i B) d’un PQPI o PFI amb una qualificació final igual o superior a 8.

Fins al 17 d’abril de 2018, aquestes persones han de fer arribar al centre on es fan les proves el certificat acadèmic expedit pel centre o per l’entitat on han cursat el programa (hi ha de constar la durada i la qualificació final dels mòduls).

Per tenir dret a l'exempció cal complir els requisits de participació, inscriure's a la prova (i pagar la taxa d'inscripció) i haver presentat la documentació acreditativa durant el termini establert. La qualificació final obtinguda en el PQPI o el PFI és la qualificació de la part comuna de la prova.

També queden exemptes de la part comuna les persones que han superat el curs específic per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà i les proves d’accés a la universitat per a majors de 45 anys (així com les persones que han accedit a la universitat per acreditació d’experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys). En aquests casos no cal presentar cap sol·licitud d’exempció, només cal acreditar-ho en el moment de la matriculació al centre.

Tenen dret a l'exempció de la part específica les persones que poden acreditar alguna de les circumstàncies següents: 

- Tenir experiència laboral a jornada completa relacionada amb les competències professionals del cicle, d'1 any o més amb una categoria professional igual o superior a la que correspon al cicle (o de 3 anys o més si la categoria reconeguda oficialment és inferior).
- Tenir una titulació universitària (amb un mínim de 18 crèdits cursats relacionats directament amb els continguts procedimentals del cicle).

El formulari de sol·licitud d’exempció, acompanyat de la documentació justificativa, s'ha de fer arribar al Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona) en els terminis següents:

  • convocatòria ordinària: fins al 12 de març del 2018
  • convocatòria extraordinària: fins al 2 de maig de 2018
  • convocatòria de setembre: fins al 28 de juny de 2018
Data d'actualització:  08.01.2018