• Imprimeix

Qualificacions i certificacions

Part comuna: nota numèrica de 0 a 10, amb dos decimals.

Es calcula aplicant el següent barem:

-  competència en llengua catalana: 15%

- competència en llengua castellana: 15%

- competència social i ciutadana: 10%

- competència en llengua estrangera: 10%

- competència matemàtica: 25%

- competència en tecnologies: 12,5%

- competència d'interacció amb el món físic: 12,5%

Per superar-la cal una puntuació mínima de 4 punts. Si un aspirant està exempt d'una o més matèries, la qualificació es calcula sobre 10 punts, modificant proporcionalment les ponderacions, sense tenir en compte les matèries exemptes.

Part específica: nota numèrica de 0 a 10, amb dos decimals. Per superar-la cal una puntuació mínima de 4 punts.

Qualificació de la prova: és la mitjana aritmètica de les notes de les dues parts, de 0 a 10 punts, amb dos decimals. Si l'aspirant s'ha inscrit només a la part específica, la qualificació d'aquesta part és la qualificació de la prova.

Qualificació total:  si la qualificació de la prova és igual o superior a 4 se li pot sumar, si escau, la puntuació complementària següent:

- un 20% de la qualificació obtinguda en el curs de preparació o en la formació de la prova d'accés, sempre i quan:

a) la qualificació del curs sigui igual o superior a 5;
b) estigui certificada per un centre autoritzat pel Departament d'Ensenyament per impartir aquest curs i
d) les matèries preparades coincideixin amb les matèries de les quals s'examina, del grau corresponent.

-  un 20% de la qualificació amb què ha superat el programa de qualificació professional inicial (PQPI) o el programa de formació i inserció (PFI), només si la qualificació del programa és igual o superior a 5 i inferior a 8.

Els certificats de superació corresponents s’han de presentar al centre examinador el dia de la prova.

Les persones que hagin obtingut una qualificació total igual o superior a 5 es consideren aptes.

La comissió avaluadora expedeix un certificat a cada aspirant que ha superat la prova o una de les seves parts amb una qualificació mínima de 5.

Els certificats es lliuren a les persones interessades a partir de la data de la publicació de les qualificacions definitives.

En cas de pèrdua del document, cal demanar-ne un duplicat al centre on es va fer la prova.

Les proves d'accés superades tenen validesa permanent en tot l'Estat espanyol.

Haver superat la prova d’accés a grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o la part comuna d’aquesta prova:

- permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional inicial,

- permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments,

- permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà dels ensenyaments esportius, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

La superació d'una part de la prova d'accés permet substituir la qualificació d'aquesta part de la prova en convocatòries posteriors.

Haver superat la prova d'accés als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà és equivalent al títol de graduat en educació secundària obligatòria, als únics efectes d'accés a llocs de treball públics i privats, sempre que s'acrediti algun dels següents requisits: o bé haver cursat el cicle formatiu de grau mitjà i haver superat un nombre de mòduls professionals la durada dels quals constitueixi almenys la meitat de la durada total del cicle formatiu, o bé haver superat totes les matèries dels dos primers cursos de l'educació secundària obligatòria.

Data d'actualització:  08.01.2018