• Imprimeix

Exempcions

Segons les circumstàncies de cada sol·licitant, tant laborals com acadèmiques, abans d'inscriure's a la prova cal consultar les exempcions que es poden demanar.

Els aspirants que poden acreditar que fa menys d'un any que resideixen Catalunya i que amb anterioritat no han cursat la matèria de llengua catalana poden sol·licitar l'exempció d'aquesta matèria.

Fins al 31 de març de 2017, aquestes persones han de presentar al Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226, 08021, Barcelona) el formulari de sol·licitud acompanyat de la documentació següent:

- Certificat històric d’empadronament individual (no cal que hi constin les persones que hi conviuen o hi han conviscut).
- Si escau, certificat d’escolaritat dels estudis cursats, indicant on s’han cursat les assignatures.

La resolució es notifica a la persona interessada (també es pot consultar a la publicació definitiva d'admesos i exclosos).

Sempre que en el termini i el lloc indicat a cada apartat es presenti la documentació acreditativa, poden demanar l'exempció d'aquesta part les persones que es troben en alguna de les circumstàncies següents:

 1. Tenir experiència laboral en qualsevol àmbit professional d'un mínim d'un any a jornada completa o el temps proporcional en cas de jornada parcial.
  - Termini: fins al 28 d'abril de 2017, al centre de la prova.

 2. Tenir experiència en tasques de voluntariat (en entitats que tenen com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure) o experiència esportiva (entrenament, direcció d'equips o altres activitats complementàries) d'un mínim d'un any a jornada completa o el temps proporcional en cas de jornada a temps parcial.
  - Termini: fins al 17 de març de 2017, al Departament d'Ensenyament.

 3. Tenir la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment.
  - Termini: fins al 17 de març de 2017, al Departament d'Ensenyament.

 4. Haver superat amb anterioritat al curs actual un programa de formació i inserció (PFI) o un PQPI. Si la qualificació del PFI és igual o superior a 8 es pot optar per l'exempció total de la prova.
  - Termini: fins al 28 d'abril de 2017 al centre de la prova.

 5. Cursar amb aprofitament un programa de formació i inserció (PFI) autoritzat el curs 2016-2017. No cal acreditar-ho documentalment perquè el Departament d'Ensenyament valida informàticament les dades acadèmiques. Si la validació no fos possible, l'exempció no consta a la consulta provisional d'admesos i exclosos i l'aspirant ha de presentar al centre de la prova el certificat acadèmic expedit pel centre o entitat on es cursa el PFI.
  - Termini: entre el 26 i el 28 d'abril de 2017.

1. Estan exemptes de la prova les persones que han superat els mòduls obligatoris d'un PQPI (mòduls A i B) o un PFI amb una qualificació igual o superior a 8. Per tenir dret a aquesta exempció cal haver-se inscrit a la prova, pagar la taxa, complir els requisits de participació i presentar la documentació dins el termini. La qualificació final obtinguda en el PFI o PQPI és la qualificació que consta en el certificat de superació de la prova. 

Per al curs 2016-2017, el Departament d'Ensenyament valida informàticament les dades acadèmiques; només si la validació no és possible, la persona interessada ha de presentar al centre de la prova el certificat acadèmic expedit pel centre o entitat on ha cursat el PFI
- Termini: del 22 al 24 de maig de 2017.

Per a cursos anteriors s'ha de sol·licitar al centre de la prova i adjuntar-hi el certificat esmentat.
- Termini: fins al 28 d'abril de 2017 al centre de la prova.

2. Estan exemptes de la prova de caràcter general les persones que han superat el curs específic d'accés a cicles formatius de grau mitjà o grau superior. En aquest cas, no cal presentar cap sol·licitud.

Data d'actualització:  13.02.2017