• Imprimeix

Exempcions

Segons les circumstàncies de cada sol·licitant, tant laborals com acadèmiques, abans d'inscriure's a la prova cal consultar les exempcions que es poden demanar.

Els aspirants que poden acreditar que fa menys d'un any que resideixen a Catalunya i que amb anterioritat no han cursat la matèria de llengua catalana poden sol·licitar l'exempció d'aquesta matèria, amb el formulari de sol•licitud i la presentació de la documentació següent:

a) Certificat històric d’empadronament individual (no cal que hi constin les persones que conviuen o convivien amb la persona interessada); i
b) Si escau, certificat d’escolaritat dels estudis cursats, indicant el lloc on s’han cursat les assignatures.

Lloc de presentació de la documentació: Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístic del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226, planta 2C, 08021, Barcelona).

Termini de presentació de la documentació: del 13 al 28 de març de 2018.

La resolució es notifica a la persona interessada (també es pot consultar a la publicació definitiva d'admesos i exclosos).

Sempre que en el termini i el lloc indicat a cada apartat es presenti la documentació acreditativa, poden demanar l'exempció d'aquesta part les persones que es troben en alguna de les circumstàncies següents:

 1. Tenir experiència laboral en qualsevol àmbit professional d'un mínim d'un any a jornada completa o el temps proporcional en cas de jornada parcial.
  - Termini: fins al 17 d'abril de 2018, al centre triat per fer la prova.

 2. Tenir experiència en tasques de voluntariat (en entitats que tenen com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure) o experiència esportiva (entrenament, direcció d'equips o altres activitats complementàries) d'un mínim d'un any a jornada completa o el temps proporcional en cas de jornada a temps parcial.
  - Termini: fins al 12 de març de 2018, al Departament d'Ensenyament.

 3. Tenir la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment.
  - Termini: fins al 12 de març de 2018, al Departament d'Ensenyament.

 4. Haver superat amb anterioritat al curs actual un programa de formació i inserció (PFI) o un PQPI. Si la qualificació del PFI és igual o superior a 8 es pot optar per l'exempció total de la prova.
  - Termini: fins al 17 d'abril de 2018 al centre triat per fer la prova.

 5. Cursar amb aprofitament un programa de formació i inserció (PFI) autoritzat el curs 2017-2018. No cal acreditar-ho documentalment perquè el Departament d'Ensenyament valida informàticament les dades acadèmiques. Si la validació no fos possible, l'exempció no consta a la consulta provisional d'admesos i exclosos i l'aspirant ha de presentar al centre de la prova el certificat acadèmic expedit pel centre o entitat on es cursa el PFI.
  - Termini: del 22 al 24 de maig de 2018, al centre triat per fer la prova.

1. Estan exemptes de la prova les persones que han superat els mòduls obligatoris d'un PQPI (mòduls A i B) o un PFI amb una qualificació igual o superior a 8. Per tenir dret a aquesta exempció cal haver-se inscrit a la prova, pagar la taxa, complir els requisits de participació i presentar la documentació dins el termini. La qualificació final obtinguda en el PFI o PQPI és la qualificació que consta en el certificat de superació de la prova. 

Per al curs 2017-2018, el Departament d'Ensenyament valida informàticament les dades acadèmiques; només si la validació no és possible, la persona interessada ha de presentar al centre de la prova el certificat acadèmic expedit pel centre o entitat on ha cursat el PFI
- Termini: del 22 al 24 de maig de 2018, al centre triat per fer la prova.

Per a cursos anteriors s'ha de sol·licitar al centre de la prova i adjuntar-hi el certificat esmentat.
- Termini: fins al 17 d'abril de 2018 al centre triat per fer la prova.

2. Estan exemptes de la prova de caràcter general les persones que han superat el curs específic d'accés a cicles formatius de grau mitjà o grau superior. En aquest cas, no cal presentar cap sol·licitud.

Data d'actualització:  08.01.2018