• Imprimeix

Qualificacions i certificacions

La qualificació global de la prova és la nota numèrica de 0 a 10, amb dos decimals, que es calcula aplicant el barem següent a cada matèria:

- competència en llengua catalana: 15%
- competència en llengua castellana: 15%
- competència en llengua estrangera: 10%
- competència social i ciutadana: 10%
- competència d'interacció amb el món físic: 12,5%
- competència en tecnologies: 12,5%
- competència matemàtica: 25%

Per superar la prova cal una puntuació mínima de 4 punts. Si un aspirant està exempt d'una o més matèries, la qualificació global es calcula sobre 10 punts, modificant proporcionalment les ponderacions, sense tenir en compte les matèries exemptes.

Puntuació complementària

Si la qualificació global de la prova és igual o superior a 4 se li pot sumar, si escau, a més  a més de la puntuació obtinguda pel currículum formatiu, professional i d'experiència, una de les puntuacions complementàries següents:

a) un 20% de la qualificació obtinguda en el curs de preparació o en la formació de la prova d'accés, sempre i quan:
- la qualificació del curs sigui igual o superior a 5;
- estigui certificada per un centre autoritzat pel Departament d'Ensenyament per impartir aquest curs i
- les matèries preparades coincideixin amb les matèries de les quals s'examina;

b) un 20% de la qualificació amb què ha superat el programa de formació i inserció (PFI), sempre que la qualificació del programa sigui igual o superior a 5 i inferior a 8.

Només en el cas que no s’hagi pogut obtenir en línia, cal presentar els certificats de superació corresponents al centre examinador durant el termini de reclamació de les qualificacions.

Qualificació total

Un cop sumades la qualificació de la prova i la puntuació complementària corresponent, les persones que obtenen una qualificació total igual o superior a 5 es consideren aptes.

La comissió avaluadora expedeix un certificat a cada aspirant que ha superat la prova amb una qualificació mínima de 5.

Els certificats es lliuren a les persones interessades a partir del 29 de maig de 2018.

En cas de pèrdua del document, cal demanar-ne un duplicat al centre on es va fer la prova.

La prova d'accés superada té validesa permanent en tot l'Estat espanyol.

Haver superat la prova d'accés a grau mitjà:

- permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional,
- permet l'accés a qualsevol especialitat esportiva de grau mitjà dels ensenyaments esportius i a les formacions esportives de nivell 1 (cal complir la resta de requisits d'accés),
- substitueix la part comuna de la prova d'accés a grau mitjà d'arts pàstiques i disseny i 
- és equivalent al títol de graduat en educació secundària obligatòria als únics efectes d'accés a llocs de treball públics i privats (sempre que, a més, s'hagin superat mòduls d'un cicle formatiu de grau mitjà de durada equivalent a almenys la meitat de la total del cicle o el primer cicle d'educació secundària obligatòria (ESO).

Data d'actualització:  11.01.2018