• Imprimeix

Temaris

Temaris de les matèries de la part comuna i de l'específica, i els criteris d'avaluació corresponents.

Comprensió

Comprèn i interpreta les informacions més rellevants de textos orals i escrits de la vida quotidiana, de les relacions socials i dels mitjans de comunicació.

Identifica el posicionament de les tesis dels interlocutors i la defensa de les idees en els textos que expressen el perquè de les coses o el raonament i les argumentacions.

Comprèn la interrelació de les idees exposades en diferents tipus de text i sintetitza els arguments exposats.

Valora, de manera crítica, el contingut de missatges orals i escrits, tot contrastant-la amb els coneixements propis i sospesant les causes i les conseqüències de les idees exposades.

Identifica els diferents registres de la comunicació: formals, no formals i col·loquials, estàndard.

Expressió

Elabora textos escrits a partir de les estructures de cadascuna de les tipologies textuals concretes: exposició, argumentació, narració, descripció, i instrucció.

Aplica els criteris bàsics de les propietats textuals: adequació, coherència, cohesió i correcció com a base de regulació en l'elaboració de les produccions pròpies i en la seva presentació final.

Elabora resums, síntesis i elabora textos amb una organització estructurada i clara, i expressa opinions raonades.

Utilització de la llengua

Aplica els elements característics del registre lingüístic corresponent als diferents àmbits d'ús dels textos produïts i selecció del lèxic i la sintaxi adequats en cada situació comunicativa.

Analitza les relacions significatives entre les paraules en relació amb la coherència dels textos i la seva adequació al context.

Utilitza els elements lingüístics i discursius essencials per a la cohesió interna de les idees exposades en textos escrits: connectors textuals, procediments per a la progressió del discurs i adequació dels registres lingüístics a les funcions comunicatives.

Utilitza la puntuació del text escrit en relació amb l'organització oracional i amb la forma del text (els paràgrafs i la distribució i ordenació de les idees expressades).

Fa ús de les normes ortogràfiques i gramaticals en la realització dels textos propis, tot mostrant interès per la bona presentació.

Identifica alguns mecanismes textuals que donen agilitat al discurs, amb especial atenció als connectors útils per introduir un tema, relacionar idees, posar èmfasi, donar detalls, introduir conclusions, indicar causa, finalitat, condició, objecció, posicionament davant de diverses opcions.

Aplica procediments per enriquir el text escrit mitjançant elements d'estil i la precisió lèxica. Identifica i utilitza els recursos de la sinonímia i antonímia, polisèmia, homonímia, els hipònims i hiperònims, derivats, locucions i frases fetes, i sentits propis i figurats.

Comprensió

Comprèn instruccions, preguntes i indicacions.

Comprèn de forma global i específica de textos escrits de tipologia diversa, sobre temes no especialitzats, obté informació i identifica la idea general i les idees secundàries.

Utilitza estratègies adquirides en altres situacions per a la comprensió i interpretació de textos diversos com ara: ús dels coneixements previs sobre el tema i la situació, identificació de paraules clau, de funcions comunicatives, de la intenció de qui parla, i dels elements paralingüístics.

Selecciona informació i dades concretes a partir de textos.

Interpreta anglicismes i termes de textos o eines utilitzades en la terminologia tecnològica bàsica.

Expressió

Utilitza els registres adequats al context, a la intenció comunicativa, al interlocutor i al canal de comunicació.

Utilitza fórmules característiques del llenguatge formal i informal en situacions comunicatives característiques de l'entorn professional.

Elabora textos escrits sobre temes quotidians, de manera ordenada i coherent amb correcció formal –ortogràfica i morfosintàctica– bàsica, tenint cura del registre, el lèxic i les estructures. Utilitza elements de cohesió i coherència per marcar la relació entre idees i fer-los entenedors per a les persones destinatàries.

Redacta cartes formals i informals respectant les convencions, i mostrant nivells de correcció formal suficients per a l'eficàcia del missatge.

Utilització de la llengua

Identifica i utilitza elements lingüístics bàsics i habituals en la llengua i identifica sinònims, antònims, ‘falsos amics' i paraules amb prefixos i sufixos més habituals.

Utilitza de forma conscient els coneixements adquirits sobre el sistema lingüístic de la llengua estrangera com a instrument d'autocorrecció i d'autoavaluació de les produccions pròpies escrites i per comprendre les produccions dels altres.

Aritmètica i àlgebra

Conjunts numèrics: classificació, representació i càlcul

Classifica nombres en els diferents camps numèrics. Representa nombres reals sobre la recta graduada.

Relaciona les expressions decimals amb els diferents tipus de nombres.

Identifica els símbols dels nombres irracionals més usuals i la seva aproximació decimal.

Opera amb radicals senzills, incloent la racionalització.

Opera amb potències. Interpreta les propietats i les aplicacions.

Opera amb nombres "molt grans" o "molt petits" utilitzant la notació científica.

Realitza l'aproximació de quantitats per truncament o arrodoniment. Determina les fites d'error absolut i relatiu comeses.

Identifica la utilitat dels nombres complexos, i la notació. Opera amb nombres complexos com a solucions d'equacions de segon grau.

Fa càlculs amb nombres complexos en forma polar i en forma binòmica.

Polinomis: transformació d'expressions algebraiques

Efectua operacions de suma, resta, producte i divisió amb polinomis, incloent-hi el desenvolupament de binomis mitjançant el binomi de Newton.

Aplica l'algoritme de Ruffini i el teorema del residu en la resolució de problemes.

Factoritza polinomis amb diverses arrels enteres o polinomis que puguin ser expressat com a productes notables.

Simplifica i opera amb fraccionàries senzilles.

Equacions

Resol equacions de segon grau i biquadrades.

Resol equacions senzilles amb radicals quadràtics.

Utilitza la factorització de polinomis en la resolució d'equacions.

Resol equacions exponencials senzilles i logarítmiques per resoldre ax=b.

Aplica les equacions exponencials i logarítmiques en el plantejament i la resolució de problemes d'interès simple i compost.

Resol sistemes d'equacions de primer i segon grau.

Resol de sistemes d'equacions de dues tres incògnites mitjançant el mètode de Gauss, classificant-lo en funció de les solucions que tingui.

Resol problemes mitjançant el plantejament de sistemes d'equacions lineals i interpreta el resultat obtingut.

Interpreta geomètricament les solucions de les equacions i els sistemes d'equacions.

Successions. Progressions aritmètiques i geomètriques. Comportament al infinit d'una successió

Identifica regles de recurrència i termes generals en col·leccions ordenades de nombres.

Identifica successions que varien amb progressió aritmètica o geomètriques, creixents o decreixents.

Resol problemes senzills de situacions reals i quotidianes utilitzant les progressions aritmètiques o geomètriques.

Resol problemes en què calgui encadenar variacions percentuals successives.

Identifica el comportament a l'infinit en casos elementals.

Geometria

Trigonometria

Obté les equacions d'una recta a partir d'unes dades donades, que poden ser relacions de perpendicularitat o paral·lelisme.

Analitza la posició relativa de dues rectes, i determina, si és el cas, el punt de tall. Calcula l'angle que formen dues rectes.

Calcula la distància entre dos punts o entre un punt i una recta.

Calcula àrees de figures planes i volums de cossos elementals.

Reconeix l'angle com a gir, i les unitats de mesura dels angles: graus i radians.

Utilitza raons trigonomètriques (sinus, cosinus i tangent) dels angles en la resolució de problemes.

Resol problemes a partir de triangles rectangles i no rectangles.

Resolució de problemes a partir de la triangulació.

Utilitza procediments de càlcul en la topografia i en situacions on es necessitin escales.

Vectors al pla

Calcula les components d'un vector a partir de dos punts i del seu mòdul i argument.

Opera amb vectors de manera gràfica i analítica.

Aplicació dels angles entre vectors. Paral·lelisme i perpendicularitat.

Determina l'equació d'una recta a partir de les condicions geomètriques que la determinen, i a l'inrevés.

Identifica la posició relativa de dues rectes del pla.

Dibuixa angles, vectors, nombres complexos i rectes sobre un sistema de referència cartesià.

Anàlisi

Funcions

Obté l'expressió analítica d'una funció donada per un enunciat. Utilitza diferents formes d'expressar una funció: taula de valors, equació i gràfica.

Relaciona les funcions amb aplicacions tecnològiques, científiques i empresarials.

Identifica la imatge, antiimatge, domini i recorregut d'una funció expressada analíticament o gràficament.

Representa gràficament funcions en els eixos de coordenades a partir de la seva expressió analítica.

Obté l'expressió analítica d'una funció lineal o afí a partir de la seva gràfica o d'alguns dels seus elements.

Diferencia funcions lineals, quadràtiques, algebraiques i exponencials. Calcula equacions polinòmiques a partir dels elements que la determinen.

Càlcul de límits senzills que només requereixen conèixer els resultats operatius i/o la comparació d'infinits.

Reconeix la continuïtat d'una funció en un punt o, si no ho és, el tipus de discontinuïtat que presenta.

Determina el valor d'un paràmetre per tal que una funció definida a trossos sigui contínua en els punts d'entroncament.

Derivades

Determina taxes de variació mitjana. Determina la derivada d'una funció en la qual intervenen productes i quocients, la derivada d'una funció composta.

Calcula derivades de funcions elementals.

Determina l'equació de la recta tangent en un dels seus punts.

Determina, donada una funció, si és creixent o decreixent, còncava o convexa, en un punt o en un interval i obtenció dels màxims i mínims relatius i dels punts d'inflexió.

Representa gràficament una funció (polinòmica, racional, exponencial, logarítmica, etc.) a partir de l'aplicació de la derivada i de l'estudi analític del domini, les asímptotes, els talls amb els eixos, els intervals de creixement i decreixement i els extrems relatius.

Determina el màxim o mínim d'una funció donada mitjançant la seva expressió analítica o mitjançant un enunciat senzill (problemes d'optimització).

Estadística i probabilitat

Estadística descriptiva unidimensional i bidimensional

Identifica i aplica a situacions senzilles els conceptes elementals d'estadística: població, mostra, freqüència relativa, paràmetres de centralització i dispersió, en una situació real.

Construeix taules de freqüències de dades aïllades o de dades agrupades i en fa la representació mitjançant un diagrama de barres o un histograma.

Calcula i interpreta de paràmetres de centralització (mitjana aritmètica, moda i mediana), de dispersió (recorregut i desviació estàndard) i de posició (quartils i centils).

Interpreta distribucions estadístiques a partir de l'anàlisi de les dades, dels gràfics o dels paràmetres.

Calcula i usa el coeficient de variació per comparar les dispersions de dues distribucions de dades.

Representa mitjançant un núvol de punt una distribució bidimensional i valora el grau de correlació que hi ha entre les variables.

Calcula i interpreta el coeficient de correlació d'una distribució bidimensional.

Calcular la recta de regressió de Y sobre X i utilitzar-la per fer estimacions si s'escau.

Probabilitat

Descriu successos en experiments aleatoris simples i compostos.

Calcula probabilitats de successos a partir de diagrames en arbre, aplicant la regla de Laplace o regles de pas al contrari.

Antecedents històrics i evolució general del segle XIX

Analitza la crisi de l'Antic Règim a Catalunya i Espanya, així com el procés de construcció de l'estat liberal a Espanya (1808-1874), i la relaciona amb el context europeu i hispanoamericà.

Identifica les conseqüències socials i econòmiques del procés d'emancipació d'Hispanoamèrica fins a la crisis del 1898.

Comenta, interpreta, i identifica causes i conseqüències, a partir de fonts estadístiques, gràfiques i textuals, del procés d'industrialització a Catalunya i a Espanya, de les transformacions econòmiques i socials, del canvi de mentalitats durant la segona meitat del segle XIX i del naixement i l'evolució del moviment obrer.

Identifica, a partir de fonts textuals, la consciència i recuperació de la identitat nacional catalana i dels orígens del catalanisme polític i d'altres nacionalismes, durant el segle XIX, i fins l'època de la Restauració.

Descriu les característiques del règim polític de la Restauració i les seves limitacions.

Poder i conflicte al primer terç del segle XX: la Segona República i la Guerra Civil

Identifica les causes de la crisi de la Restauració i les realitzacions i els projectes modernitzadors de la Segona República, en particular de la Mancomunitat de Catalunya. Identifica les continuïtats i els canvis en la Constitució de 1931 respecte de les anteriors en el període liberal.

Identifica les causes de la revolta militar de 1936 i de les fases principals de la Guerra Civil. Descriu l'evolució política, la repressió social als dos bàndols, les implicacions internacionals, el desenllaç del conflicte, i les conseqüències.

Catalunya i Espanya durant el franquisme (1939-1975)

Identifica els trets definitoris de la dictadura franquista, les particularitats ideològiques i institucionals del règim polític.

Identifica l'evolució política i econòmica en les diferents etapes: des de la fi de la Guerra Civil fins al 1959, des de l'expansió dels anys 60 del segle XX fins al 1975.

Descriu les conseqüències de la repressió política, ideològica, social i identitària en el conjunt d'Espanya i en l'àmbit català en particular, i identifica les formes d'oposició al règim.

La transició cap a la democràcia (1975-2004)

Interpreta els fets més rellevants de la transició política (1975-1981).

Reconeix els principis bàsics de la Constitució de 1978 i descriu l'organització territorial i el desenvolupament de les autonomies.

Descriu el procés de restauració de la Generalitat de Catalunya i dels principis bàsics de l'estatut d'autonomia de Catalunya del 1979 en el seu context històric.

Identifica els fets i les transformacions més rellevants de la història recent en relació amb l'evolució política i econòmica d'Espanya (1981-2004) dirigides pels governs democràtics.

Analitza els procés d'integració d'Espanya a la Unió Europea (UE) i el paper de Catalunya dins el marc europeu.

Identifica els fets i les transformacions més rellevants de la història recent a Catalunya (1981-2004) en relació a la política, la societat, l'economia i la cultura.

Identificació i anàlisi dels elements del llenguatge visual i plàstic i de la seva organització i composició en obres d'art realitzades en suport bidimensional

Identifica en una obra d'art realitzada en suport bidimensional:

els elements del llenguatge visual: punt, línia, pla, forma, color, textura visual, volum.

l'organització i composició de les formes volumètriques que la configuren: direccions, estructures bidimensionals, equilibri, moviment, pes visual, proporcions, relació figura-fons, ritme, simetria.

Representa gràficament en un esbós l'estructura de la composició d'una obra d'art realitzada en suport bidimensional.

Anàlisi de la tipologia de la forma: forma orgànica i forma geomètrica

Representa gràficament l'estructura interna i externa de les formes, orgàniques o geomètriques.

Estructura, mesures i proporcions de la figura humana.

Representa gràficament la figura humana de forma proporcionada i relacionada de manera realista amb objectes.

Caracterització dels elements definidors de la perspectiva cònica

Representa gràficament espais interiors i exteriors mitjançant la perspectiva intuïtiva.

Anàlisi de les característiques bàsiques de la il·luminació en la representació del volum

Representa gràficament el volum mitjançant la interpretació dels efectes de llum i ombra amb gradacions de valor.

Utilitza, a nivell bàsic, tècniques monocromàtiques i policromàtiques per representar els efectes de llum i ombra.

Color. Barreges additives

Aplica els principis de la teoria del color en la representació de formes i en l'elaboració de composicions.

Utilitza, a nivell bàsic, les diferents tècniques tradicionals de color humides i seques.

Planifica la composició graficoplàstica

Realitza composicions graficoplàstiques planificant el procés de treball: proposta, recollida d'informació, esbós, elaboració del producte final.

Traçats fonamentals en el pla

Resol gràficament el traçat de rectes paral·leles i perpendiculars, la divisió de segments i les operacions bàsiques amb angles, circumferències i tangències, emprant les propietats i les lleis geomètriques.

Representa gràficament diferents elements geomètrics (triangles, quadrilàters i polígons regulars) emprant les propietats i les lleis geomètriques.

Relacions geomètriques

Reconeix les relacions i transformacions geomètriques (igualtat, translació, simetria, gir, homotècia, semblança i equivalència).

Aplica els diferents tipus d'escala en la representació gràfica.

Sistema dièdric

Representa formes i objectes en el sistema dièdric.

Sistema axonomètric

Reconeix els eixos axonomètrics i el seu coeficient de reducció.

Representa sòlids senzills amb la perspectiva isomètrica i la cavallera.

Normalització

Interpreta la simbologia i la normalització continguda en un plànol d'àmbit industrial i/o arquitectònic.

Utilitza les línies normalitzades i els formats dels plànols segons la normativa.

Representa objectes segons el sistema de vistes europeu.

Representa gràficament talls i seccions d'objectes d'àmbit industrial i arquitectònic.

Acota plànols d'àmbit industrial i/o arquitectònic.

Identificació i anàlisi dels elements bàsics del llenguatge fotogràfic i els seus codis

Identifica en un producte d'imatge fixa els elements bàsics propis del llenguatge fotogràfic i els seus codis: espacial, gestual, escenogràfic, lumínic, simbòlic i gràfic.

Representa gràficament en un esbós l'estructura de la composició d'una fotografia.

Identificació i anàlisi dels elements bàsics del llenguatge audiovisual i els seus codis

Identifica en un producte d'imatges en moviment els elements bàsics propis del llenguatge audiovisual i els seus codis: enquadrament, pla, moviments de càmera, transicions i seqüència.

Representa gràficament en un esbós l'estructura de la composició, guió il·lustrat (storyboard) de la seqüència d'un producte audiovisual.

Tipologies, característiques i funcions de la imatge. Components expressius i comunicatius de la imatge

Interpreta les funcions comunicatives especifiques de les imatges fixes de missatges publicitaris publicats en mitjans de comunicació.

Distingeix entre imatge natural, imatge creada i imatge registrada.

Distingeix entre la lectura denotativa i connotativa de les imatges.

Planifica la composició fotogràfica o l'audiovisual

Realitza el guió il·lustrat (storyboard) d'una composició audiovisual reconeixent-la com a una de les parts del seu procés de planificació i d'elaboració: proposta, recollida d'informació, esbós.

Identificació i anàlisi dels elements del llenguatge visual i plàstic i de la seva organització i composició en obres d'art realitzades en suport tridimensional

Identifica en una obra d'art realitzada en suport tridimensional:

els elements del llenguatge visual: punt, línia, pla, forma, color, textura material, volum.

la organització i composició de les formes volumètriques que la configuren: buit-ple, cos-espai, direccions, estructures tridimensionals, equilibri, modulació, moviment, pes visual, proporcions, ritme, simetria.

Representa volumètricament en un esbós l'estructura de la composició d'una obra d'art realitzada en suport tridimensional.

Anàlisi de la tipologia de la forma: forma orgànica i forma geomètrica, cos i espai, buit i ple

Representa volumètricament l'estructura interna i externa de les formes, orgàniques o geomètriques.

Procés bàsic de configuració tridimensional

Construeix modulacions, de poca complexitat, que permeten estructurar l'espai de manera lògica, racional i variable.

Procés bàsic en la creació plàstica tridimensional

Experimenta directament sobre la matèria i en l'espai: deformació, superposició, talls, abatiments, canvis de direcció.

Materials i tècniques de configuració tridimensional

Utilitza, de manera bàsica, diferents tècniques, materials i tractaments cromàtics.

Planifica la composició plàstica tridimensional

Realitza composicions plàstiques tridimensionals planificant el procés de treball: proposta, recollida d'informació.

  • Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre,

    per la qual s'estableixen els temaris i els criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius (DOGC núm. 5778, 20.12.2010)

Data d'actualització:  17.02.2016