• Imprimeix

Exempcions

Abans de fer la inscripció a la prova, consulteu les exempcions que podeu demanar segons les vostres circumstàncies laborals o acadèmiques. 

Els aspirants que poden acreditar que fa menys de dos anys que resideixen a Catalunya i que amb anterioritat no han cursat la matèria de llengua catalana poden sol·licitar l'exempció d'aquesta matèria.

Fins al 28 de març de 2018, aquestes persones han de presentar al Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226, 08021, Barcelona) el formulari de sol·licitud acompanyat de la documentació següent:

- Certificat històric d’empadronament individual (no cal que hi constin les persones que hi conviuen o hi han conviscut).
- Si escau, certificat d’escolaritat dels estudis cursats, indicant on s’han cursat les assignatures.

La resolució es notifica a la persona interessada (també es pot consultar a la publicació definitiva d'admesos i exclosos).

Queden exemptes de la part comuna les persones que han superat el curs específic per a l’accés a cicles formatius de grau superior i les proves d’accés a la universitat per a majors de 45 anys (així com les persones que han accedit a la universitat per acreditació d’experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys).

En aquests casos no cal presentar cap sol·licitud d’exempció, només cal acreditar-ho en el moment de la matriculació al centre.

Tenen dret a l'exempció de la part específica les persones que poden acreditar alguna de les circumstàncies següents: 

- Tenir experiència laboral a jornada completa relacionada amb les competències professionals del cicle, d'un any o més amb una categoria professional igual o superior a la que correspon al cicle (o de 3 anys o més si la categoria reconeguda oficialment és inferior).
- Tenir una titulació universitària (amb un mínim de 18 crèdits cursats relacionats directament amb els continguts procedimentals del cicle).

El formulari de sol·licitud d’exempció, acompanyat de la documentació justificativa, s'ha de fer arribar al Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona) en els terminis següents, segons la convocatòria a què es presenten:

- ordinària: fins al 12 de març del 2018
- extraordinària: fins al 2 de maig de 2018
- setembre: fins al 28 de juny de 2018

Data d'actualització:  08.01.2018