• Imprimeix

Qualificacions i certificacions

Part comuna

Nota numèrica de 0 a 10, amb dos decimals. Es calcula aplicant la mitjana aritmètica de les matèries. Per superar-la cal una puntuació mínima de 4 punts. Si un aspirant està exempt d'una o més matèries, la qualificació es calcula sobre 10 punts, modificant proporcionalment les ponderacions anteriors sense tenir en compte les matèries exemptes.

Part específica

Nota numèrica de 0 a 10, amb dos decimals. Es calcula aplicant la mitjana aritmètica de les matèries. Per superar-la cal una puntuació mínima de 4 punts. 

Qualificació de la prova

És la mitjana aritmètica de les notes de les dues parts, de 0 a 10 punts, amb dos decimals. Si l'aspirant s'ha inscrit només a la part específica, la qualificació d'aquesta part és la qualificació de la prova.

Qualificació total

Si la qualificació de la prova és igual o superior a 4 se li pot sumar, si escau, com a puntuació complementària, un 20% de la qualificació obtinguda en el curs de preparació o en la formació de la prova d'accés, sempre i quan:

- la qualificació del curs sigui igual o superior a 5;
- estigui certificada per un centre autoritzat pel Departament d'Ensenyament per impartir aquest curs i
- les matèries preparades coincideixin amb les matèries de les quals s'examina, del grau corresponent.

Les persones que hagin obtingut una qualificació total igual o superior a 5 es consideren aptes.

La comissió avaluadora expedeix un certificat a cada aspirant que ha superat la prova o una de les seves parts amb una qualificació mínima de 5, on consti, la qualificació total o la de la part, amb 2 decimals.

Els certificats es lliuren a les persones interessades a partir de la data de la publicació de les qualificacions definitives.

Les persones que superen la prova i es volen matricular a un cicle d’arts plàstiques i disseny, han de sol·licitar la preinscripció en el termini que s'estableixi, al centre on el volen cursar.

En cas de pèrdua del document, cal demanar-ne un duplicat al centre on es va fer la prova.

Les proves d'accés superades tenen validesa permanent en tot l'Estat espanyol.

La superació de la prova d'accés només faculta per matricular-se als ensenyaments per als quals hagi superat l'accés i no equival a l'obtenció de cap titulació acadèmica. Tot i això, superar la prova d'accés no garanteix una plaça escolar.

Haver superat la prova d’accés a grau superior d’arts plàstiques i disseny permet l'accés als ensenyaments següents:

- qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional inicial,

- cicles formatius de grau superior de formació professional inicial (només si l’aspirant ha escollit la matèria de matemàtiques i si supera la part específica de la prova corresponent),

- qualsevol cicle de grau mitjà o superior d’arts plàstiques i disseny;

- qualsevol cicle de grau mitjà o superior dels ensenyaments esportius (sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés).

La superació d'una part de la prova d'accés permet substituir la qualificació d'aquesta part de la prova en convocatòries posteriors.

Haver superat la prova d’accés a la formació professional de grau superior, els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau superior i els ensenyaments esportius de grau superior, és equivalent al títol de batxiller, als únics efectes d’accés a llocs de treball públics i privats, sempre que s’acrediti tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic.

Data d'actualització:  08.01.2018