• Imprimeix

Exempcions

Segons les circumstàncies de cada sol·licitant, tant laborals com acadèmiques, abans de fer la inscripció a la prova cal consultar les exempcions que es poden demanar.

Els aspirants que poden acreditar que fa menys de dos anys que resideixen Catalunya i que amb anterioritat no han cursat la matèria de llengua catalana poden sol·licitar l'exempció d'aquesta matèria.

Fins al 31 de març de 2017, aquestes persones han de presentar al Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226, 08021, Barcelona) el formulari de sol·licitud acompanyat de la documentació següent:

- Certificat històric d’empadronament individual (no cal que hi constin les persones que hi conviuen o hi han conviscut).
- Si escau, certificat d’escolaritat dels estudis cursats, indicant on s’han cursat les assignatures.

La resolució es notifica a la persona interessada (també es pot consultar a la publicació definitiva d'admesos i exclosos).

Estan exemptes de la prova:

  1. Les persones que han superat les proves d'accés a la Universitat per a majors de 45 anys o han accedit a la Universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat. No cal presentar cap sol·licitud. 
  2. Les persones que han superat el curs específic per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà o grau superior. No cal presentar cap sol·licitud.
Data d'actualització:  13.02.2017