• Imprimeix

Exempcions

Segons les circumstàncies de cada sol·licitant, tant laborals com acadèmiques, abans de fer la inscripció a la prova cal consultar les exempcions que es poden demanar.

Els aspirants que poden acreditar que fa menys de dos anys que resideixen a Catalunya i que amb anterioritat no han cursat la matèria de llengua catalana poden sol·licitar l'exempció d'aquesta matèria, amb el formulari de sol•licitud i la presentació de la documentació següent:

a) Certificat històric d’empadronament individual (no cal que hi constin les persones que conviuen o convivien amb la persona interessada); i
b) Si escau, certificat d’escolaritat dels estudis cursats, indicant el lloc on s’han cursat les assignatures.

Lloc de presentació de la documentació: Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístic del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226, planta 2C, 08021, Barcelona).

Termini de presentació de la documentació: del 13 al 28 de març de 2018.

La resolució es notifica a la persona interessada (també es pot consultar a la publicació definitiva d'admesos i exclosos).

Estan exemptes de la prova:

  1. Les persones que han superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 45 anys o han accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat. No cal presentar cap sol·licitud.
  2. Les persones que disposen del títol de tècnic esportiu o de tècnica esportiva i que han superat el Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior. No cal presentar cap sol•licitud.
Data d'actualització:  08.01.2018