• Imprimeix

Qualificacions i certificacions

La qualificació de la prova és una nota numèrica de 0 a 10, amb dos decimals i s'obté de la mitjana aritmètica del les qualificacions de les matèries.

Si la qualificació de la prova és igual o superior a 4 se li pot sumar, si escau, les puntuacions complementàries següents:

- un 20% de la qualificació obtinguda en el curs de preparació o en la formació de la prova d'accés, sempre i quan:

1. la qualificació del curs sigui igual o superior a 5;
2. estigui certificada per un centre autoritzat pel Departament d'Ensenyament per impartir aquest curs i
3. les matèries preparades coincideixin amb les matèries de les quals s'examina,

El certificat de superació del curs o la formació s'ha de presentar al centre examinador el dia de la prova.

- un màxim d'1 punt pel currículum formatiu, professional i d'experiència 

Les persones que obtenen una qualificació total igual o superior a 5 es consideren aptes.

La comissió avaluadora expedeix un certificat a cada aspirant que ha superat la prova amb una qualificació mínima de 5.

La prova d'accés superada té validesa permanent en tot l'Estat espanyol.

Els certificats de superació de tota la prova es lliuren a les persones interessades a partir de l'1 de juny de 2017.

En cas de pèrdua del document, cal demanar-ne un duplicat al centre on es va fer la prova.

Haver superat la prova de caràcter general dels ensenyaments esportius:

- permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà o superior d'ensenyaments esportius, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments,
- substitueix la part comuna de la prova d'accés a cicles de grau mitjà o superior  d'arts plàstiques i disseny,
- permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional inicial, 
- permet l'accés als cicles de grau superior de formació professional inicial, només si l'aspirant ha escollit la matèria de matemàtiques i si supera la part específica de la prova corresponent, 
- és equivalent al títol de batxiller, als únics efectes d'accés a llocs de treball públics i privats, sempre que s'acrediti que es té el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic.

Data d'actualització:  13.02.2017