• Imprimeix

Exempcions

Abans de fer la inscripció a la prova, consulteu les exempcions que podeu demanar segons les vostres circumstàncies laborals o acadèmiques. 

Els aspirants que poden acreditar que fa menys de dos anys que resideixen a Catalunya i que amb anterioritat no han cursat la matèria de llengua catalana poden sol·licitar l'exempció d'aquesta matèria amb el formulari de sol·licitud i la presentació de la documentació següent:

  1. Certificat històric d’empadronament individual (no cal que hi constin les persones que conviuen o convivien amb la persona interessada); i
  2. Si escau, certificat d’escolaritat dels estudis cursats, indicant el lloc on s’han cursat les assignatures.

 

Lloc de presentació de la documentació: Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístic del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226, planta 2C, 08021, Barcelona).

Termini de presentació de la documentació: del 13 al 28 de març de 2018.

La resolució es notifica a la persona interessada (també es pot consultar a la publicació definitiva d'admesos i exclosos).

Les persones que poden acreditar alguna de les circumstàncies següents:

  1. Tenir experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu a què es vol accedir, a jornada completa (o el temps proporcional en cas de jornada a temps parcial), d'1 any o més amb una categoria professional igual o superior a la que correspon el cicle formatiu de grau superior, o de 3 anys o més si la categoria reconeguda oficialment (grup de cotització) és inferior o en diverses categories professionals equivalent a les dues anteriors.

  2. Només per als cicles de la família d'activitats físiques i esportives, tenir experiència en l'entrenament, la direcció d'equips esportius o altres activitats complementàries (competicions, preparació o planificació), amb una dedicació mínima equivalent a 1 any laboral a jornada completa o acreditar la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment.

  3. Només per als cicles de la família de serveis socioculturals i a la comunitat, haver participat en tasques de voluntariat en entitats que tenen com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure, de nivell i tipus relacionats amb el cicle formatiu, amb una dedicació mínima equivalent a 1 any laboral a jornada completa.

 

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona).

Data màxima de la sol·licitud: 12 de març de 2018.

 

La poden demanar (al Departament d'Ensenyament i en qualsevol moment fins a la publicació de la següent convocatòria de proves d'accés):

  1. les persones que poden acreditar que compleixen simultàniament els requisits de superació de la part comuna i la part especifica i

  2. les persones que han superat amb anterioritat la prova d'accés a cicles de grau superior de formació professional a Catalunya havent triat unes matèries específiques que ara es determina que donen accés a uns cicles formatius diferents dels que constaven en la convocatòria en què havien participat.

 

També estan exemptes de fer la prova les persones que han superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 45 anys o hi han accedit per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.  En aquest cas, no cal presentar cap sol·licitud expressa d'exempció.

Data d'actualització:  08.01.2018