• Imprimeix

Exempcions

Abans de fer la inscripció a la prova, consulteu les exempcions que podeu demanar segons les vostres circumstàncies laborals o acadèmiques. 

Els aspirants que poden acreditar que fa menys de dos anys que resideixen Catalunya i que amb anterioritat no han cursat la matèria de llengua catalana poden sol·licitar l'exempció d'aquesta matèria.

Fins al 31 de març de 2017, aquestes persones han de presentar al Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226, 08021, Barcelona) el formulari de sol·licitud acompanyat de la documentació següent:

- Certificat històric d’empadronament individual (no cal que hi constin les persones que hi conviuen o hi han conviscut).
- Si escau, certificat d’escolaritat dels estudis cursats, indicant on s’han cursat les assignatures.

La resolució es notifica a la persona interessada (també es pot consultar a la publicació definitiva d'admesos i exclosos).

Fins al 4 de maig de 2017 les persones que disposen del títol de tècnic/a d'alguna de les famílies professionals incloses en la mateixa opció de la part específica a què es vol accedir poden demanar l'exempció d'aquesta part.

La documentació acreditativa s'ha de presentar a l'institut de la prova.

També la poden demanar fins al 17 de març de 2017 (al Departament d'Ensenyament) les persones que poden acreditar alguna de les circumstàncies següents:

  1. Tenir experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu a què es vol accedir, a jornada completa (o el temps proporcional en cas de jornada a temps parcial), d'1 any o més amb una categoria professional igual o superior a la que correspon el cicle formatiu de grau superior, o de 3 anys o més si la categoria reconeguda oficialment (grup de cotització) és inferior o en diverses categories professionals equivalent a les dues anteriors.

  2. Només per als cicles de la família d'activitats físiques i esportives, tenir experiència en l'entrenament, la direcció d'equips esportius o altres activitats complementàries (competicions, preparació o planificació), amb una dedicació mínima equivalent a 1 any laboral a jornada completa o acreditar la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment.

  3. Només per als cicles de la família de serveis socioculturals i a la comunitat, haver participat en tasques de voluntariat en entitats que tenen com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure, de nivell i tipus relacionats amb el cicle formatiu, amb una dedicació mínima equivalent a 1 any laboral a jornada completa.

 

La poden demanar (al Departament d'Ensenyament i en qualsevol moment fins a la publicació de la següent convocatòria de proves d'accés):

  1. les persones que poden acreditar que compleixen simultàniament els requisits de superació de la part comuna i la part especifica i

  2. les persones que han superat amb anterioritat la prova d'accés a cicles de grau superior de formació professional a Catalunya havent triat unes matèries específiques que ara es determina que donen accés a uns cicles formatius diferents dels que constaven en la convocatòria en què havien participat.

 

També estan exemptes de fer la prova les persones que han superat les proves d'accés a la Universitat per a majors de 45 anys o hi han accedit per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.  En aquest cas, no cal presentar cap sol·licitud expressa d'exempció.

Data d'actualització:  13.02.2017