• Imprimeix

Requisits

Per inscriure's a la prova cal tenir 19 anys o més (o complir-los l'any 2017) i no tenir cap titulació acadèmica o d'ensenyaments equivalents que permeten l'accés directe a la formació professional (batxillerat o equivalent, o curs específic d'accés).

També s'hi poden inscriure:

  1. Les persones que tenen 19 anys o més (o els compleixen l'any 2017) i tenen un títol de tècnic/a de formació professional
     
  2. Les persones que tenen 18 anys o més (o els compleixen l'any 2017) i tenen un títol de tècnic/a de la mateixa opció de matèries que el cicle formatiu de grau superior a què volen accedir.

Per aquests participants, la prova equival al procediment d'admissió establert a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, als efectes del seu accés als cicles de grau superior. En aquest cas, la superació de la prova comporta la prioritat en el procés de preinscripció respecte als tècnics que no l'hagin superada.

Data d'actualització:  03.11.2017