• Imprimeix

Ensenyaments esportius d'Era Val d'Aran (prova general)

El Departament d'Ensenyament convoca les proves de caràcter general d'accés als ensenyaments esportius d'Era Val d'Aran per a les persones que volen accedir a aquests ensenyaments (grau mitjà o grau superior) i no tenen la titulació necessària. Organitza les proves el Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran.

Prova d'accés al grau mitjà

L'objectiu de la prova és que l'aspirant demostri que té els coneixements i les habilitats necessàries per cursar amb aprofitament els ensenyaments pels quals opta. Per inscriure-s'hi cal tenir complerts 17 anys o bé complir-los durant l'any 2017.

Prova d'accés al grau superior

L'objectiu de la prova és que l'aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat. Per inscriure-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any 2017 o tenir complerts 18 anys (o complir-los l'any 2017) i tenir un títol de tècnic/a per haver superat un cicle de grau mitjà d'ensenyaments esportius o un cicle formatiu de formació professional inicial de les famílies professionals de l'opció D de l'annex 4 de la Resolució ENS/182/2017, de 3 de febrer. El document justificatiu és el títol o el resguard de sol·licitud del títol.

 

  • Termini d'inscripció: del 19 al 26 d'abril de 2017.
  • Resolució ENS/529/2017, de 8 de març,

    per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a esportiu/iva i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2017, de la Val d'Aran (DOGC núm. 7332, de 20.03.2017)

  • Resolució ENS/3010/2017, de 22 de desembre,

    per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2018 (DOGC núm. 7530, de 8.1.2018)

  • Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre,

    per la qual s'estableixen els temaris i els criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius (DOGC núm. 5778, 20.12.2010)

Data d'actualització:  20.03.2017