• Imprimeix

Calendari

La inscripció a la prova s'ha de fer del 16 d'abril al 5 de juny de 2018.

Els centres informen de les dates de publicació de les llistes (provisional i definitiva) d'admesos i exclosos.

Com a mínim 30 dies abans de la prova, cada centre també ha de fer pública la informació següent:

- procés de desenvolupament i el contingut,
- ponderació de les parts per a calcular la qualificació,
- calendari, nombre de sessions i els horaris i espais,
- material que ha d'aportar la persona aspirant,
- terminis de reclamació (que no poden ser inferiors a 3 dies hàbils) i
- terminis de matriculació.

La prova es porta a terme entre el 13 i el 29 de juny de 2018.

Les qualificacions provisionals es publiquen al tauler d'anuncis del centre seu de la prova, el 3 de juliol de 2018; s'obre un termini per presentar reclamacions el 4, 5 i 6 de juliol de 2018 (per escrit, davant la comissió avaluadora).

Les qualificacions definitives es publiquen el 9 de juliol de 2018.

En el cas que es faci una convocatòria de setembre, el calendari és el següent:

- inscripció: a determinar pel centre on hi hagi vacants
- prova: del 12 al 17 de setembre de 2018
- publicació de les qualificacions provisionals: 18 de setembre de 2018
- publicació de les qualificacions definitives: 21 de setembre de 2018