• Imprimeix

Contingut i qualificació

La prova consta, com a mínim, d'un exercici individual on l'aspirant demostra les seves aptituds físiques, vocals i interpretatives per a l'actuació, que es pot dividir en diverses parts.

La comissió avaluadora pot demanar a l'aspirant un informe o un certificat mèdic que acrediti que no té impediments físics per a fer les proves de resistència, força i flexibilitat.

Cada part de la prova s'ha de qualificar de 0 a 10 punts. La qualificació global és la mitjana ponderada de les puntuacions obtingudes en cada part, amb un nombre enter i 2 decimals. Cal una qualificació mínima global de cinc punts per a la superació de la prova.

La comissió avaluadora expedeix un certificat acreditatiu a cada aspirant que ha superat la prova (es lliura a partir del dia que es publiquen les qualificacions definitives). En cas de pèrdua del document, cal demanar-ne un duplicat al centre on es va fer la prova.

La superació de la prova d'accés és vàlida per a l'admissió als ensenyaments d'animació en circ exclusivament en el curs acadèmic 2018-2019 i no suposa l'obtenció de plaça escolar.

 

Data d'actualització:  27.02.2018