• Imprimeix

Títol de baccalauréat per als alumnes que han cursat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat

El programa batxibac permet als alumnes de batxillerat obtenir la doble titulació batxillerat–baccalauréat si cursen un terç de l'horari en llengua francesa, incorporen al seu currículum les matèries Llengua i Literatura Franceses i Història de França, i superen una prova externa específica.

Els alumnes de segon curs de currículum mixt de batxillerat i baccalauréat que l'han completat en el curs acadèmic 2017-2018 i que desitgin fer la prova externa per obtenir el títol de baccalauréat han de fer la sol·licitud d'inscripció.

Presentació de la sol·licitud d'inscripció: de l'1 al 9 de març de 2018

Publicació (a cada centre) de la llista d'admesos i exclosos: no més tard del 16 de març de 2018

Resolució de possibles incidències: no més tard del 21 de març de 2018

Informació relacionada

Els alumnes han de fer una un exercici oral de Llengua i Literatura Franceses i uns exercicis escrits corresponents a les matèries d'Història d'Espanya i França, i Llengua i Literatura Franceses.

L'exercici oral consta d'una única opció. L'alumne disposa de 20 minuts per preparar la prova, que té una durada prevista de 20 minuts més.

Per als exercicis escrits de cada matèria es proposaran dues opcions diferents, d'entre les quals l'alumne n'ha de triar una.

S'han de fer tots els exercicis.

Els exercicis es fan íntegrament en llengua francesa i s'adapten al nivell B2 del Marc europeu comú de referència de les llengües. 

Es farà una única prova per al curs acadèmic 2017-2018, que tindrà lloc a les seus següents:

Seu Àrea territorial Exercici Dia Centre
Barcelona Barcelona Comarques 
Baix Llobregat 
Catalunya Central
Maresme-Vallès Oriental
Vallès Occidental
Consorci d'Educació de Barcelona
Oral entre el 3 i el 12 de maig de 2018

Properament es comunicarà el dia, hora i lloc de realització de l'exercici oral.

Escrit (Llengua i Literatura Franceses) 7 de maig de 2018 CESIRE
EOI Barcelona Drassanes
Casa del Mar
Escrit (Història d'Espanya i França) 9 de maig de 2018
Girona Girona Oral entre el 7 i el 9 de maig de 2018 Facultat de Ciències Empresarials i Econòmiques de la Universitat de Girona
Escrit (Llengua i Literatura Franceses) 7 de maig de 2018 Facultat de Ciències Empresarials i Econòmiques de la Universitat de Girona

Escrit (Història d'Espanya i França)

9 de maig de 2018
Lleida Lleida Oral entre el 7 i el 9 de maig de 2018 Institut Samuel Gili i Gaya
Escrit (Llengua i Literatura Franceses) 7 de de maig de 2018 Institut Samuel Gili i Gaya
Escrit (Història d'Espanya i França) 9 de maig de 2018 Institut Samuel Gili i Gaya
Tarragona Tarragona i
Terres de l'Ebre
Oral entre el 7 i el 9 de maig de 2018 Institut Gabriel Ferrater i Soler
Escrit (Llengua i Literatura Franceses) 7 de de maig de 2018  Institut Gabriel Ferrater i Soler
Escrit (Història d'Espanya i França) 9 de maig de 2018 Institut Gabriel Ferrater i Soler

Per a la realització dels exercicis escrits, a partir de les 9 hores es verifica la identitat dels aspirants i a partir de les 9.30 hores es fa l'exercici, que consta de dues parts, amb una durada de dues hores per a cada part i una pausa de 30 minuts entre ambdues.

Si un alumne no pot concórrer a la convocatòria ordinària per causes justificades, cal que acrediti documentalment aquesta causa a la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, la qual valorarà si és procedent fer una convocatòria extraordinària, prevista per al 23 i 24 de maig de 2018.

 

El tribunal qualificarà cadascun dels alumnes per als aspectes següents:

 1. Llengua i Literatura Franceses: qualificació de l'exercici escrit, que serà numèrica de 0 a 10 punts, sense decimals.
 2. Llengua i Literatura Franceses: qualificació de l'exercici oral, que serà numèrica de 0 a 10 punts, sense decimals.
 3. Llengua i Literatura Franceses: qualificació de la prova, que serà la mitjana aritmètica de les qualificacions dels dos exercicis, escrit (a) i oral (b), amb un decimal si fos necessari.
 4. Història d'Espanya i França: qualificació de la prova, que serà numèrica de 0 a 10 punts, sense decimals.
 5. Qualificació global de la prova externa, que serà la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en les matèries Llengua i Literatura Franceses (c) i Història d'Espanya i França (d), amb dos decimals si fos necessari.

 

Per tenir dret a l'obtenció del títol de baccalauréat, i al càlcul de la qualificació final corresponent, cal complir els requisits següents:

 1. Haver obtingut una qualificació de 5 o superior en la prova de Llengua i Literatura Franceses de la prova externa.
 2. Haver obtingut una qualificació global de 5 o superior en la prova externa.
 3. Haver superat totes les matèries del batxillerat.

 

La qualificació final per a l'obtenció del títol de baccalauréat, que és el resultat de la mitjana ponderada entre el 70 per cent de la nota mitjana del batxillerat i el 30 per cent de la qualificació final de la prova externa, la calcula el centre educatiu on l'alumne ha completat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat.

L'alumne que obtingui una qualificació inferior a 5 en la qualificació de la prova de Llengua i Literatura Franceses no superarà la prova externa.

No tindrà validesa la qualificació global de la prova per a l’obtenció del títol de baccalauréat per als alumnes que no superin el batxillerat el curs acadèmic 2017-2018.

 • Resolució de 21 de febrer de 2018,

  per la qual es convoca la prova externa per a l’obtenció del títol de baccalauréat per als alumnes que han cursat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat i que l’han completat en el curs acadèmic 2017-2018.

 • Resolució d'11 de setembre de 2017,

  de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es dicten instruccions relatives al programa de doble titulació Batxillerat-Baccalauréat corresponents al curs 2017-2018 (BOE núm. 229, de 22.9.2017)

Data d'actualització:  26.02.2018