• Imprimeix

Normativa

  • Resolució ENS/2036/2018, de 29 d'agost,

    per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2018-2019, per a l'obtenció dels certificats dels nivells B1, B2 i C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes (DOGC núm. 7700, de 5.9.2018)

  • Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener,

    per la qual s'organitzen les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes (DOGC núm. 5318, de 13.2.2009)

  • Decret 4/2009, de 13 de gener,

    pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial (DOGC núm. 5297, de 15.1.2009)

Data d'actualització:  05.09.2018