• Imprimeix

Normativa

  • Resolució ENS/2106/2016, de 5 de setembre,

    per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2016-2017, per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi, avançat i nivell C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes (DOGC núm. 7209, de 20.09.2016)

  • Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener,

    per la qual s'organitzen les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes (DOGC núm. 5318, de 13.2.2009)

  • Decret 4/2009, de 13 de gener,

    pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial (DOGC núm. 5297, de 15.1.2009)

Data d'actualització:  20.09.2016