• Imprimeix

Aspirants amb necessitats específiques

Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova.

La sol·licitud s'ha de fer en línia al formulari d'inscripció a les proves, emplenant la casella de "suport".

No més tard del 8 de febrer de 2019 (per a la primera convocatòria) o del 4 d'octubre de 2019 (per a la segona convocatòria) les persones interessades han de presentar al Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) la documentació següent: 

  1. Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que informi del grau de discapacitat reconegut a l'aspirant.
  2. Certificat emès per l'organisme acreditat corresponent que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant.
  3. Dictamen d'escolarització del Departament d'Ensenyament amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en els sistema educatiu, si escau.

El Departament d'Ensenyament determina les mesures o recursos addicionals que escauen i ho notifica a la persona interessada.

Data d'actualització:  15.11.2018