• Imprimeix

Convalidacions i exempcions

Els aspirants que acrediten altres ensenyaments poden sol·licitar la convalidació d'àmbits.

1. Procedència: quart curs d'educació secundària obligatòria (ESO)

- Matèries que cal tenir aprovades (LOE i LOGSE): llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, i llengua estrangera
  Àmbit convalidat: comunicació

- Matèria que cal tenir aprovada (LOE i LOGSE): ciències socials
  Àmbit convalidat: social

- Matèries que cal tenir aprovades (LOE): matemàtiques, i dues de les quatre següents: biologia i geologia, física i química, tecnologia o       informàtica
  Àmbit convalidat: cientificotecnològic

- Matèries que cal tenir aprovades (LOGSE): matemàtiques, ciències de la naturalesa i tecnologia
  Àmbit convalidat: cientificotecnològic

2. Procedència: segon curs de formació professional de primer grau (FP1)

- Matèries que cal tenir aprovades: llengua catalana, llengua espanyola i idioma modern
  Àmbit convalidat: comunicació

- Matèria que cal tenir aprovada: formació humanística
  Àmbit convalidat: social

- Matèries que cal tenir aprovades: matemàtiques, física i química, tecnologia o pràctiques
  Àmbit convalidat: cientificotecnològic

3. Procedència: segon curs de batxillerat unificat polivalent (BUP)

- Matèries que cal tenir aprovades: llengua catalana i literatura, llengua espanyola i literatura, i llengua estrangera
  Àmbit convalidat: comunicació

- Matèria que cal tenir aprovada: geografia
  Àmbit convalidat: social

- Matèries que cal tenir aprovades: matemàtiques, física i química
  Àmbit convalidat: cientificotecnològic

La sol·licitud s'ha de fer en el formulari d'inscripció; durant els tres dies hàbils següents a la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos cal presentar a la seu de les proves l’original i una còpia d'un dels documents següents:

- llibre d'escolaritat,
- historial acadèmic o
- certificat de qualificacions emès pel centre on es van cursar els estudis.

Els aspirants que poden acreditar que fa menys d'un any que resideixen Catalunya i que amb anterioritat no han cursat la matèria de llengua catalana (o equivalent) poden sol·licitar l'exempció d'aquesta matèria.

Durant el termini d’inscripció a la prova, aquestes persones han de presentar al Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226, 08021, Barcelona) el formulari de sol·licitud acompanyat de la documentació següent:

- Certificat històric d’empadronament (no cal que hi constin les persones que hi conviuen o hi han conviscut).
- Si escau, certificat d’escolaritat dels estudis cursats, indicant on s’han cursat les assignatures.

La resolució es notifica a la persona interessada (també es pot consultar a la publicació definitiva d'admesos i exclosos).

Data d'actualització:  15.11.2018