• Imprimeix

Qualificacions i certificacions

Qualificacions d'un àmbit: d'1 a 10 punts, sense decimals.

Qualificació final: mitjana aritmètica de les qualificacions mitjanes dels tres àmbits, amb un decimal.

En cas de convalidacions o exempcions, la nota es calcula fent la mitjana de les qualificacions de la resta d'àmbits o matèries. Si l'aspirant està exempt de la matèria de llengua catalana, la qualificació es calcula fent la mitjana de les puntuacions de la resta de matèries.

Els aspirants que han aprovat un o dos àmbits mantenen, en convocatòries posteriors, les qualificacions obtingudes (no es poden tornar a avaluar àmbits ja superats).

La comissió avaluadora proposa l'expedició del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria de les persones que hagin superat els tres àmbits.

L'aspirant obté un certificat que inclou els àmbits superats i/o convalidats.

Excepcionalment, en cas que una persona inscrita tingui superats els tres àmbits de les proves lliures de graduat en educació secundària i hagi presentat la documentació justificativa corresponent durant els tres dies hàbils següents a la publicació de les llistes provisionals, la comissió avaluadora corresponent comprovarà la documentació presentada i farà constar les qualificacions que se'n derivin a les llistes definitives. Així mateix, notificarà a la persona interessada que no li cal realitzar els exàmens i l'inclourà a l'acta i en la proposta d'expedició del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.

Data d'actualització:  15.11.2018