• Imprimeix

Convalidacions i exempcions

Per sol·licitar les convalidacions o exempcions previstes cal complir els requisits d'aquests apartats.

Per poder-ho sol·licitar cal complir algun dels requisits següents:

- Haver cursat un altre cicle formatiu de formació professional.
- Haver superat crèdits d'un títol derivat de la LOGSE equivalent al títol que es vol obtenir.
- Tenir unitats de competència acreditades.
- Tenir validats, acreditats o reconeguts per experiència laboral determinats crèdits i/o mòduls professionals o unitats formatives.

La sol·licitud s'ha de fer en el formulari d'inscripció en línia.

Entre el 8 i el 24 d'octubre de 2018 cal fer arribar al centre on es fan les proves (en horari de registre) la documentació justificativa acompanyada del formulari següent:

Per poder-ho sol·licitar cal complir algun dels requisits següents:

- Tenir un títol de formació professional de segon grau.
- Tenir altres títols de tècnic/a o tècnic/a superior.
- Haver fet estudis universitaris (encara que no s'hagin acabat).
- Haver cursat mòduls professionals.
- Haver fet estudis oficials d'idiomes o altres estudis amb validesa oficial.

La sol·licitud s'ha de fer en el formulari d'inscripció en línia

Fins al 24 d'octubre de 2018 cal fer arribar (personalment o per correu certificat) al registre del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona) la documentació justificativa juntament amb el formulari següent:

Per poder-ho sol·licitar cal tenir experiència laboral.

La sol·licitud s'ha de fer en el formulari d'inscripció en línia.

Entre el 8 i el 24 d'octubre de 2018 cal fer arribar al centre on es fan les proves (en horari de registre) la documentació justificativa juntament amb el formulari següent:

Data d'actualització:  26.07.2018