• Imprimeix

Preguntes més freqüents

Les que poden sol·licitar les persones que han cursat un cicle de formació professional inicial o específica.

És un crèdit (o mòdul professional) comú al currículum de diversos cicles que treballa les capacitats que necessiten els tècnics o tècnics superiors; ho són, per exemple, formació i orientació laboral (FOL), relacions en l’equip de treball (RET) i empresa i iniciativa emprenedora (EIE).

   
 • Si s’ha superat en un cicle de grau mitjà LOGSE, es pot  convalidar per FOL de qualsevol cicle de grau mitjà LOGSE o per la UF1 de FOL de qualsevol cicle LOE.
 • Si s’ha superat en un cicle de grau superior LOGSE, es pot convalidar per la FOL de qualsevol cicle LOGSE o la UF1 de FOL de qualsevol cicle LOE.
 • Si s’ha superat en un cicle LOE, es pot convalidar per la FOL de qualsevol cicle LOGSE o LOE.
   
 • Si s’ha superat AGCPE (administració, gestió i comercialització de la petita empresa) en un cicle LOGSE, es pot convalidar per EIE de qualsevol cicle LOE.
 • Si s’ha superat EIE en un cicle LOE, es pot convalidar per EIE de qualsevol cicle LOE.
 • Si es té el títol de tècnic/a en gestió administrativa o de tècnic/a superior en administració i finances, es pot convalidar per EIE de qualsevol cicle LOE.

Es pot convalidar si es té el certificat de nivell bàsic en prevenció de riscos, expedit segons el que disposa el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.

   
 • Per als títols de formació professional específica LOGSE, consulteu l’Ordre ENS/58/2003 de 12 de febrer (DOGC núm. 3826, de 20.2.2003) i la correcció d’errades posterior (DOGC núm. 3829, de 24.2.2003).
 • Per als títols de formació professional inicial LOE, consulteu els annexos dels reials decrets on s'estableixen les convalidacions de cada títol publicat.
 • Per a les convalidacions entre mòduls professionals de formació professional, consulteu l'Ordre ECD/2159/2014, de 7 de novembre (BOE núm. 281, de 20.11.2014).

Consultant la llista provisional de persones admeses que es publica al web del Departament d’Ensenyament (la llista inclou la resolució de la comissió avaluadora del centre examinador).

Les que poden sol·licitar les persones que han cursat cicles formatius, estudis universitaris, mòduls professionals experimentals, formació professional de segon grau, estudis oficials d’idiomes o altres estudis amb validesa acadèmica oficial.

Si el títol és de la família administrativa i comercial, es pot obtenir la convalidació de FOL LOGSE, UF1 de FOL LOE i EIE (el que correspongui a la inscripció).

Sempre que la formació rebuda sigui reglada i condueixi a l’expedició d’un títol oficial d’escola oficial d'idiomes o d’un títol universitari que inclogui idiomes, etc. En general es requereix el nivell B1 europeu per a grau mitjà i el B2 per a grau superior.

No, perquè cal acreditar formació reglada, és a dir, formació amb valor acadèmic i conduent a l’expedició d’un títol oficial.

Només si estan acreditades oficialment, formen part del catàleg de qualificacions professionals (cal presentar el certificat de professionalitat corresponent) i es demana pel cicle formatiu pel qual s'ha atorgat l'acreditació.

Sí; en el formulari d’inscripció hi han de constar tots els crèdits o unitats formatives que es vol avaluar però cal especificar-hi de quins es demana convalidació o exempció.

Cal sol·licitar-la explícitament. Atès que les convalidacions per als cicles formatius LOE computen 5 punts als efectes del càlcul de la mitjana global del cicle, l’aspirant pot triar entre sol·licitar la convalidació o examinar-se del crèdit o la unitat formativa. En ambdós casos s'ha de fer constar al formulari d’inscripció.

Es pot sol·licitar en qualsevol moment de l'any, fins a la data límit que es prevegi a la convocatòria en curs. Només es tindrà en compte si s'han presentat la sol·licitud i la documentació pertinents per a la convalidació singular dins de termini i sempre que s'hagi indicat en el formulari d'inscripció a les proves.

El centre examinador ho comunica a la persona interessada; les sol·licituds presentades fora de termini no s’admeten. 

El cost total de la inscripció es calcula sobre el nombre de crèdits o unitats formatives inscrits i, per tant, s’hi inclouen els que es volen convalidar o quedar-ne exempt/a (excepte el crèdit de síntesi o el mòdul professional de projecte).

Sí que cal. Si els documents es presenten personalment, juntament amb l’original cal presentar una fotocòpia per ser autenticada; si s’envien per correu certificat, cal que les fotocòpies estiguin compulsades.

Dins del termini fixat a la convocatòria, si no s'ha pogut validar automàticament, cal presentar l'original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport al centre seu de les proves. Els dies dels exàmens cal portar l'original del document d'identificació personal per comprovar la identitat dels examinands.