• Imprimeix

Aspirants amb necessitats específiques

Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova.

La sol·licitud s'ha de fer en línia al formulari d'inscripció a les proves, emplenant la casella de "suport".

No més tard del 7 de novembre de 2018 cal fer arribar (personalment o per correu certificat) al registre del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, 08021 Barcelona) els documents següents:

  1. Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que informi del grau de discapacitat reconeguda i/o certificat mèdic oficial.
  2. Certificat emès per l'organisme acreditat corresponent que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn, si escau.
  3. Documentació justificativa de les modificacions i/o adaptacions curriculars, autoritzades pel Departament d'Ensenyament, durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu, si escau.
Data d'actualització:  26.07.2018