• Imprimeix

Qualificacions i certificacions

Crèdits o unitats formatives amb prova única i crèdit de síntesi o mòdul de projecte

- Qualificació: d'1 a 10 punts, sense decimals. Per superar-lo cal obtenir una qualificació igual o superior a 5.

Crèdits o unitat formatives amb dues proves

- La prova tècnica és eliminatòria i cal obtenir un mínim de 4 punts per poder fer la part pràctica. Per poder ser avaluat cal obtenir un mínim de 4 punts a la prova pràctica.
- Qualificació final del crèdit o unitat formativa: d'1 a 10 punts sense decimals (és la mitjana de la qualificació de la prova tècnica i la prova pràctica amb la ponderació establerta). Per superar-lo cal una qualificació igual o superior a 5.

Mòduls professionals

- Cal haver superat tots els crèdits o unitats formatives que el componen.
- La qualificació és la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes, sense decimals, segons les hores de durada del crèdit establertes al currículum del cicle.

Qualificació final del cicle formatiu

És la mitjana de les qualificacions dels mòduls professionals i dels crèdits que no es deriven d'un mòdul professional, ponderada per les hores respectives i calculada amb dues xifres decimals:
      cicles regulats per la LOGSE: no es tenen en compte les qualificacions d’exempt o convalidat
      cicles regulats per la LOE: no es tenen en compte les qualificacions d’exempt i les convalidacions es qualifiquen amb un 5.

L’aspirant obté un certificat que inclou els crèdits, les unitats formatives i els mòduls professionals superats i, si en té, les exempcions i/o convalidacions.

Si es tenen superats tots els crèdits, les unitats formatives i els mòduls professionals es pot sol·licitar (al centre on ha completat el procés) l’expedició del títol.

Les persones que al·leguen com a requisit acadèmic un títol estranger pendent d’homologació poden participar en les proves però no se’ls emet el certificat fins que presentin l’acreditació definitiva de l’homologació.

Data d'actualització:  26.07.2018