En compliment del punt 4.2 de la Resolució ENS/1446/2014, de 19 de juny, s’obre un termini per a presentar sol·licituds per cobrir llocs de treball vacants i substitucions com a professor/a de religió catòlica.

Requisits

Els candidats han d’acreditar el compliment dels requisits previstos a l’article 3.2 del Reial decret 696/2007, d’1 de juny, a més dels que es detallen a continuació:

  1. No pertànyer als cossos docents com a funcionari/ària de carrera.
  2. Complir el requisit de titulació per al nivell d’ensenyament per al qual s’opta, d’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
  3. Disposar de la proposta de l’ordinari diocesà per a l’àmbit territorial on es vol obtenir destinació.
  4. Disposar de la declaració de competència acadèmica per al nivell al qual s’opta (DEI o DECA).
  5. Disposar de l’acreditació de competència lingüística en català.
  6. Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones (segons model).

Sol·licitud
Les persones interessades hauran de presentar sol·licitud de participació segons el model que es pot trobar a aquesta mateixa pàgina web

Termini
Del dimarts 5 fins al dijous 7 de setembre de 2017

 

S’haurà d’adjuntar, a la sol·licitud, la documentació escaient que permeti comprovar el compliment dels requisits.

Així mateix, s’haurà d’adjuntar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, d’acord amb el barem de l’annex 2 de la Resolució ENS/1446/2014, de 19 de juny, d’aprovació de les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament (veure model en aquesta mateixa pàgina web).

Model de sol·licitud

Full d'autobarem

Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual

La Resolució ENS/1446/2014 de 19 de juny, aprova les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament.

Cadascun dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona publiquen les llistes de participants i vacants i convoquen els actes d'adjudicacions de cada un dels nivells (primària i secundària). 

  • El 25 d'agost de 2017 es farà pública la data, hora i lloc dels actes d'adjudicació.
  • La celebració dels actes d'adjudicació està condicionada a l'existència de vacants que es farà pública el 30 d'agost de 2017.

 

Actes d'adjudicació de primària

 

Persones convocades: del número 1 al número 29

Data: 30 d'agost de 2017

Hora: 11:30

Lloc: SSTT Baix Llobregat 

 

Actes d'adjudicació de secundària

 

Persones convocades: del número 1 al número 2

Data: 30 d'agost de 2017

Hora: 11:30

Lloc: SSTT Baix Llobregat 

 

Vacants i substuticions per al curs 2017-2018

 

Vacants i substitucions de professors de religió previstes en centres de primària

Vacants i substitucions de professors de religió previstes en centres de secundària

 

Resultats de les adjudicacions

 

Resultats de les adjudicacions de professors de religió de primària

Resultats de les adjudicacions de professors de religió de secundària

Data d'actualització:  31.08.2017