Religió

Actualització de dades de personal de Religió

 

Sol·licitud 

Atur

Tramitació de la documentació d'atur

Instruccions

Sol·licitud

 

Instruccions dels permisos que autoritza la direcció del centre

Tipus de permisos Instruccions
Permís per naixement de fill o filla Instruccions 
Permís per trasllat de domicili Instruccions
Permís per exàmens Instruccions 
Permís per deure inexcusable Instruccions 
Permís per matrimoni de familiar Instruccions 
Permís per exàmens prenatals i tècniques de preparació al part Instruccions 
Permís per a tràmits administratius per l'adopció o acolliment Instruccions 
Permís per assistir a activitats de formació Instruccions 
Permís per a progenitors amb fills discapacitats per assistir a reunions en centres d'educació especial o d'atenció precoç Instruccions 
Permís per mort, accident o la malaltia greu d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat Instruccions
Permís per l'hospitalització del convivent o d'un familiar de segon grau de consanguinitat Instruccions
Permís per dones víctimes de situacions de violència de gènere Instruccions 
Permís per naixement de fills prematurs Instruccions 
Permís de flexibilitat horària recuperable Instruccions 
Disminució de la jornada Instruccions

 

Instruccions dels permisos, llicències i situacions administratives que autoritza la direcció dels Serveis Territorials i models de sol·licituds i declaracions

Models impresos Impresos
Sol·licitud general Imprès  
Declaració jurada Imprès
Declaració jurada per accedir a la borsa de treball Imprès
Quadre dels graus de consanguinitat Imprès 
Sol·licitud millora prestació per IT Imprès 
Declaració responsable delictes sexuals Imprès

 

Situacions Administratives Instruccions Impresos
Excedència voluntària per tenir cura de familiars fins al segon grau de consanguinitat i afinitat Instruccions Sol·licitud 
Declaració jurada
Excedència voluntària per tenir cura de fill/a Instruccions Sol·licitud 
Declaració jurada 
Excedència voluntària per interès particular

Instruccions funcionaris

Instruccions laborals

Sol·licitud 
Excedència voluntària per incompatibilitats Instruccions Sol·licitud 
Excedència voluntària per manteniment de la convivència Instruccions Sol·licitud 
Excedència voluntària per violència de gènere Instruccions

Sol·licitud 

Excedència voluntària per protecció i assistència per danys físics/psíquics a conseqüència d'activitat terrorista Instruccions

Sol·licitud 

Serveis Especials

 

Instruccions

 

Sol·licitud

Cotitzacions MUFACE

Cotitzacions Drets Passius

Ordre domiciliació càrrecs bancaris SEPA

Serveis Especials (Exclusivament per a professors visitants)

Instruccions

 

Sol·licitud
 

Cotitzacions MUFACE

Cotitzacions Drets Passius

Ordre domiciliació càrrecs bancaris SEPA

 

 

Permisos de Reduccions de Jornada Instruccions Impresos
Reducció de jornada per guarda legal de fill/a menor de 6 anys

Instruccions

Informació econòmica en reduccions de jornada i compactació

Sol·licitud 
Declaració jurada
Reducció de jornada per guarda legal de fill/a menor de 12 anys Instruccions  Sol·licitud 
Declaració jurada
Reducció de jornada per guarda legal d'una persona disminuïda psíquica, física o sensorial i que no realitza cap activitat retribuïda Instruccions Sol·licitud
Declaració jurada 
Reducció de jornada per cura d'un familiar, fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució igual o superior al 65%, o que requereix una dedicació especial Instruccions  Sol·licitud
Declaració jurada 
Reducció de jornada per atendre un familiar de primer grau per raons de malaltia molt greu Instruccions  Sol·licitud
Declaració jurada
Reducció de jornada per interès particular Instruccions Sol·licitud 
 
Reducció de jornada per violència de gènere Instruccions  Sol·licitud
 
Reducció de jornada per cura d'un menor amb malaltia greu Instruccions  Sol·licitud
Declaració jurada
Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda Instruccions  Sol·licitud
Declaració jurada
Reducció de jornada per protecció i assistència per danys físics/psíquics a conseqüència d'activitat terrorista Instruccions  Sol·licitud
Declaració jurada

 

Permisos Instruccions Impresos
Permís per paternitat Instruccions  Sol·licitud 
Permís per vacances després del permís de maternitat, adopció o acolliment, paternitat, atenció a fills prematurs i compactació de reducció de jornada per cura de fill o filla Instruccions  Sol·licitud
Permís per fills prematurs Instruccions  Sol·licitud
Permís per lactància de fill o filla menor de 12 mesos Instruccions  Sol·licitud 
Permís per maternitat Instruccions  Sol·licitud
Permís de maternitat per adopció o acolliment Instruccions  Sol·licitud
Permís per atenció d'un familiar, fins el segon grau. Instruccions Sol·licitud
Permís per violència de gènere Instruccions  Sol·licitud
Permís de matrimoni o inici de la convivència Instruccions Sol·licitud

 

Llicències Instruccions Impresos
Llicència per fer estudis, sense retribució Instruccions  Sol·licitud 
Llicència per accident laboral Instruccions 

Sol·licitud

Volant ASEPEYO

Llicència per incapacitat temporal per malaltia comuna, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural MUFACE Instruccions 

Sol·licitud

Declaració responsable

Llicència per incapacitat temporal per malaltia comuna, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural SEGURETAT SOCIAL Instruccions

Sol·licitud

Declaració responsable

Llicència per assumptes propis Instruccions 

Sol·licitud

 

Reconeixement de serveis previs i triennis (personal interí)
Informació

Sol·licitud personal interí

Reconeixement de serveis previs i triennis (funcionaris de carrera i funcionaris en pràctiques) Informació

Sol·licitud personal funcionari

 

Dades bancàriesInformacióSol·licitud  

Notificació de dades a efectes de l'IRPF Informació Comunicació dades IRPF-Model 145 

 

Canvi del percentatge d'IRPFInformació Sol·licitud  

Jubilacions

 

Informació relacionada

Jubilació voluntària Informació Sol·licitud 

 

Jubilació per edat Informació Sol·licitud  
Perllongament de la jubilació forçosa per edat Informació Sol·licitud  

 

Jubilació per incapacitatInformacióSol·licitud  

Compatibilitat

Compatibilitat Informació  Sol·licitud 

 

Permutes

Permutes Informació  Sol·licitud  

 

Data d'actualització:  01.03.2018