• Imprimeix

Professors d'educació secundària

Les adjudicacions de difícil cobertura s'apliquen quan no hi ha candidats per a un lloc de treball. Les persones interessades a acceptar-les disposen del termini específicat a l'oferta, per presentar la sol·licitud. 

Només es consideren les sol·licituds de persones de la borsa que no tenen registrada una baixa temporal i que no han obtingut destinació per al curs 2018/2019.

La petició de llocs, feta amb el model PDF, degudament emplenat, que figura més avall en aquesta pàgina, s'ha d'enviar en format PDF a la següent bústia de correu: personal_baix.ensenyament@gencat.cat; indicant a l'assumpte: “difícil cobertura, l'identificador de la plaça (si se’n demana més d’un, només indicar el primer dels sol·licitats), Servei Territorial preferent i número d'ordre de la borsa de treball de personal docent pel curs 2018/2019 (barem)”. L’experiència ens demostra que algunes persones trameten els correus als centres concrets. Això NO és correcte i la sol·licitud tramesa a un centre es considera com a no tramitada.

Les persones que demanin més d’un lloc de treball NO han d’enviar tants correus com llocs de treball demanin, sinó que amb una única sol·licitud és suficient, atès que el model PDF permet indicar fins a un màxim de 10 llocs de treball.

En demanar els diversos llocs de treball de difícil cobertura la persona DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT que reuneix els requisits d’especialitat i els altres específics que requereixi, si escau, el lloc anunciat.

També DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT com a certa la informació relativa al servei territorial preferent que consti en el moment de fer la sol·licitud, així com el número d’ordre de la llista que es fa constar.

Seran DESESTIMADES DE PLA, en la seva totalitat, aquelles sol·licituds que no compleixin les formalitats esmentades i també aquelles que declarin en fals reunir els requisits de capacitació i altres dades rellevants

En el supòsit de concurrència de candidats que compleixin els requisits genèrics i específics, tenen prioritat els que han demanat l'àrea territorial com a preferent, l'especialitat i el número d'ordre més baix. Pel que fa referència al requisit del màster de formació, es prioritzarà qui tingui el màster, per davant de qui consti que l’està realitzant. I aquest, per davant de qui consti només el compromís de fer-lo. En cada cas, sempre primer aquelles persones que tinguin com a servei territorial preferent el Baix Llobregat.

Resultat de les adjudicacions.

Data d'actualització:  16.01.2019